Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Do 300 000 złotych na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich!

Wójt Gminy Parzęczew informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej wkrótce przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dla kogo pomoc?
Zlokalizowane na obszarach wiejskich, powstające albo rozwijające się mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób i posiadające obrót roczny lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro).
Rodzaje wspieranej działalności określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na czym polega pomoc?
Warunkiem otrzymania pomocy jest, by realizacja inwestycji prowadziła do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Pomoc polega na:

 1. refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym kosztów:
  • budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem wykonania budynków mieszkalnych,
  • zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia;
 2. częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Udzielona pomoc jest pomocą de minimis.

Jaka jest wysokość pomocy?
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy lub rodzaju prowadzonej działalności.

Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie, na jednego beneficjenta, 300 tys. zł (100 tys. zł w przypadku określonych działalności związanych z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi).
Utworzone miejsca pracy należy utrzymać przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy.
Istnieje możliwość uzyskania zaliczki na realizację operacji.

Aby otrzymać pomoc należy:

 • zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy
 • złożyć poprawny i kompletny wniosek o przyznanie pomocy
 • zawrzeć umowę z ARiMR
 • zrealizować zaplanowane inwestycje i utworzyć miejsca pracy
 • złożyć poprawny i kompletny wniosek o płatność

Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbywa się w terminie nie dłuższym niż 10 dni. Wnioski składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy zostanie opublikowana na stronie: www.arimr.gov.pl oraz w prasie o zasięgu ogólnokrajowym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru.

Gdzie uzyskać więcej informacji?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
bezpłatna infolinia 0 800 38 00 84
http://www.arimr.gov.pl
Centrum Doradztwa Rolniczego: http://www.cdr.gov.pl
Najczęściej zadawane pytania: http://www.minrol.gov.pl

Back to top