Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

EDUPLUS. WIEDZA TO SAME PLUSY

Od września 2009 roku do lutego 2011 roku Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt pt. ?Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne, kampania informacyjno-promocyjna?. Inicjatywa ta realizuje cele Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ? Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego i współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest promocja idei kształcenia ustawicznego wśród dorosłych mieszkańców województwa, a także instytucji rynku pracy oraz pracodawców, co w konsekwencji umożliwia zacieśnianie kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk zaangażowanych w proces edukacji permanentnej. Realizowane w ramach projektu działania zapewniają podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa łódzkiego nt. korzyści płynących z kształcenia ustawicznego i możliwości kształcenia formalnego związanego z podnoszeniem kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Zintensyfikowane działania informacyjne wpływają na wyrównywanie szans edukacyjnych osób dorosłych, co z kolei sprzyja poprawie ogólnej ich sytuacji na rynku pracy.

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Chcąc zapewnić mieszkańcom województwa jak najlepsze dotarcie do informacji edukacyjnej realizatorzy projektu stworzyli na terenie województwa 4 Regionalne Punkty Informacyjne Kształcenia Ustawicznego w Opocznie, Pabianicach, Wieluniu oraz Zgierzu. Działania podejmowane przez RPI skierowane są do wszystkich dorosłych mieszkańców, którzy pragną uzupełnić swoje kwalifikacje lub poszerzyć wiedzę. Zatrudnieni w Punktach Informacyjnych Animatorzy Lokalni służą fachową i rzetelną poradą oraz pomagają w wyszukiwaniu oferty edukacyjnej najbardziej adekwatnej do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo RPI inicjuje współpracę instytucji zaangażowanych w rozwój lokalnych kadr gospodarki (administracja samorządowa, lokalne instytucje rynku pracy oraz placówki kształcenia ustawicznego), które stanowić mogą przyczynek do tworzenia partnerstw na rzecz poprawy jakości i efektywności kształcenia ustawicznego w regionie.

Realizując cele założone w projekcie podejmujemy szereg działań, które umożliwią odpowiednią promocję kształcenia ustawicznego. Są to m.in.:

  • konferencje o charakterze informacyjno-promocyjnym, celem których jest wymiana poglądów przedstawicieli instytucji zaangażowanymi w rozwój lokalnych kadr oraz przedstawicieli środowiska naukowego na temat stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce i w regionie łódzkim,

  • seminaria ? celem których jest przybliżenie mieszkańcom powiatu m.in. pabianickiego tematyki kształcenia ustawicznego, zarówno z punktu widzenia rozwiązań instytucjonalnych, jak i z punktu widzenia jednostki ? osoby w wieku 25+,

  • liczne publikatory, w tym kwartalnik poświęcony problematyce kształcenia ustawicznego, broszura, ulotki i plakaty,

  • portal kształcenia ustawicznego, dostępny pod adresem www.eduplus.eu

SEMINARIA TEMATYCZNE

?KSZTAŁCENIE USTAWICZNE A ROZWÓJ INDYWIDUALNY.

CZY WARTO SIĘ KSZTAŁCIĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE??

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego stawia sobie za cel dotarcie z kompleksowymi informacjami o możliwościach udziału w kształceniu ustawicznym do jak najszerszej grupy dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Mając na względzie dobro lokalnych kadr gospodarki organizowane są przez cały rok 2010 seminaria tematyczne.

Celem tych spotkań jest przybliżenie mieszkańcom poszczególnych powiatów tematyki kształcenia ustawicznego. Tematem przewodnim seminariów są korzyści, dla których należy kształcić się przez całe życie i uzupełniać swoje kwalifikacje ogólne i zawodowe.

Integralną częścią organizowanych spotkań są konsultacje grupowe, które poprzez interaktywne metody pozwalają uczestnikom na ocenę własnych predyspozycji zawodowych i możliwości ich zwiększania w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej. Proces zdobywania nowej wiedzy to mozolna i trudna praca. Wobec tego, realizatorzy projektu chcąc zachęcić dorosłych obywateli do nieustannego uczenia się, wyszli naprzeciw ich potrzebom oraz oczekiwaniom i uwzględnili w programie seminarium aspekty wspierające proces uczenia się, takie jak: zarządzanie czasem i zarządzanie stresem.

DANE TELEADRESOWE

Informacje związane z realizacją projektu, w tym terminarz kolejnych edycji seminariów dostępne są na stronie internetowej projektu www.eduplus.eu, bądź w Regionalnych Punktach Informacyjnych.

RPI Opoczno, ul. Moniuszki 15, 26-300 Opoczno, opoczno@eduplus.eu

RPI Pabianice, ul. Grobelna 7, lokal 205, 95-200 Pabianice, pabianice@eduplus.eu

RPI Wieluń, ul. Traugutta 14, 98-300 Wieluń, wielun@eduplus.eu

RPI Zgierz, ul. 3 Maja 6, lokal 22, 95-100 Zgierz, zgierz@eduplus.eu

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach seminariów.

Realizatorzy projektu

 

Back to top