Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Wójt Gminy Parzęczew informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 poz. 888 ze zm.) Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy w Parzęczewie  w pok. 27 oraz do pobrania Ankieta dot. POŚ i zbiorników bezodpływowych.

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3a, 3b, oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
  • lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi

Dodatkowe informacje

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomości jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości (zgodnie z definicją ustawową rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodu uiszczania opłat za te usługi.

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Parzęczew można znaleźć na stronie https://bip.parzeczew.nv.pl/a,14640,dla-interesanta-gospodarka-odpadami-komunalnymi.html.

Back to top