Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Jednogłośne absolutorium dla Wójta

W dniu dzisiejszym odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy w Parzęczewie. Uczestniczyli w niej radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz prezesi stowarzyszeń
z terenu gminy.

W tym roku po raz pierwszy radni mieli możliwość udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy oraz debatowania nad raportem o stanie gminy Parzęczew za 2018 rok. Podczas głosowania uchwała w sprawie udzielenia wotum podjęta została jednogłośnie.

Po odczytaniu protokołu przewodniczącego komisji rewizyjnej Bogdana Wydrzyńskiego o stanie finansów, przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Parzęczew. Podobnie jak przy wotum zaufania jednogłośnie 14 radnych oddało swój głos za udzieleniem absolutorium.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie Władysław Krawczyk w imieniu wszystkich radnych pogratulował oraz podziękował Wójtowi za owocną współpracę na rzecz rozwoju gminy. Gratulacje złożyli także sołtysi, przedstawiciele oświaty, kultury i prezesi stowarzyszeń.

Wójt Gminy Ryszard Nowakowski podziękował za dotychczasową współpracę z Radą Gminy, sołtysami, jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz kierownikom i pracownikom urzędu. Zaznaczył, że efektywna współpraca, wspólne działania niosące słuszny cel i dobra wola działania na rzecz całej społeczności przynosi sukcesy.

 

Back to top