Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Parzęczew

W dniu dzisiejszym odbyło się jedno z najważniejszych w roku posiedzeń Rady Gminy w Parzęczewie. Radni podczas obrad jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu wotum zaufania i udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Parzęczew Ryszardowi Nowakowskiemu. Łącznie z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu były to najważniejsze punkty dzisiejszego porządku obrad.

Zanim w radach gmin dojdzie do głosowania nad wotum zaufania, włodarze muszą przedstawiać raport o stanie gminy i poddać go pod publiczną debatę. Raport jest obowiązkowy i dotyczy podsumowania działalności wójta w poprzednim roku, w szczególności realizacji polityki, programów i strategii, czy też uchwał Rady Gminy. Podczas dzisiejszego posiedzenia rozważano także nad stanem finansów gminy i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy, co potwierdziło, że środki zostały wydane właściwie, a wójt dobrze gospodarował publicznymi pieniędzmi. Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy wykonania budżetu i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości – potwierdził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Parzęczewie, Bogdan Wydrzyński, zwracając się z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Radni nie mieli żadnych wątpliwości również i w tym przypadku i udzielili absolutorium wójtowi. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu. Jest też wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.

Ogromnie się cieszę, że zaproponowane przeze mnie kierunki rozwoju naszej gminy, przyjęte i zaakceptowane przez Radę, sprawdzają się. Tak duże zaufanie jest dla mnie motywacją do dalszej wytężonej pracy. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy za bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju naszej gminy. To nasza wspólna praca.  – mówił wójt Ryszard Nowakowski, życząc sobie i wszystkim obecnym dalszej owocnej współpracy i realizacji wytyczonych celów.

Back to top