Kategoria: Rada Gminy

Radni VII kadencji Rady Gminy w Parzęczewie 2014 -2018
 
Zakres działania

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
Do wewnętrznych organów Rady należą: – Przewodniczący, – komisje stałe, wymienione w statucie, – doraźne komisje do określonych zadań.
Rada powołuje następujące stałe komisje: 1/ Komisję Organizacyjną, 2/ Komisję Samorządową, 3/ Komisję Oświaty, 4/ Komisję Rolnictwa, 5/ Komisję Rewizyjną.
W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: 1/ zwołuje sesje Rady, 2/ przewodniczy obradom, 3/ czuwa na sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem właściwego porządku, 4/ kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 5/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 6/ podpisuje uchwały Rady, 7/ czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady. 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu Gminy.

Bartczak Józef Antoni

Chojecki Antoni Ignacy

Chyliński Jan

Frańczak Dariusz

Gawęda Marek

Graczyk Małgorzata Jolanta

Kacperek Jerzy

Krawczyk Władysław

Kurtasiński Adrian Mariusz

Kurtasińska Elżbieta Wiesława

Marciniak Krzysztof Robert

Niedźwiedź Dariusz Leszek

Rogowski Zdzisław

Tarnacki Marek

Wiliński Dariusz

Back to top