Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Komunikat PUP w Zgierzu

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 lipca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że obecnie dysponuje funduszami na aktywizację osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku powstania oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków finansowych tut. Urząd w miarę możliwości będzie wznawiał przyjmowanie wniosków na organizację staży, prac interwencyjnych i robót publicznych.

Mając na uwadze powyższe w terminie od 10 sierpnia 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku (włącznie) będzie prowadzony nabór wniosków na poniższe instrumenty rynku pracy:

  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (refundacja w kwocie do 23.000,00 zł – 1 stanowisko pracy)
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (kwota do 23.000,00 zł)

Szczegółowe zasady powyższych form wsparcia jak również aktualne druki wniosków dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej urzędu (brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie)
w zakładce:

Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy  – Dokumenty do pobrania

UWAGA!!!
Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez wnioskodawcę. Każda pozycja we wniosku musi zostać wypełniona, w przypadku, gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Do wniosku należy dołączyć wskazane we wniosku załączniki.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal tut. Urząd rekomenduje przesyłanie pism:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz
  • w siedzibie Urzędu do oznakowanego pudła.

Mając na uwadze powyższe brak jest możliwości konsultowania składanych wniosków w sposób bezpośredni.

W celu sprawnego załatwienia sprawy lub pozyskania informacji istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy tel. 42 714 12 79

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej tel. 42 714 12 64

Zawieranie umów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Back to top