Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konsultacje ustawy o OSP

W miniony piątek w Urzędzie Gminy Parzęczewie odbyły się konsultacje w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli OSP z terenu  gminy uczestniczył Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, przedstawiciel KP PSP w Zgierzu st. kpt. Michał Mirowski oraz  dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Ozorkowie bryg. Jarosław Jaczyński.

Podczas konsultacji omówiono założenia do projektowanej ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Biorący udział w spotkaniu druhowie OSP mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń w zakresie nowych regulacji.

Zmiany przewidziane w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej wzbudzają wiele kontrowersji nie tylko wśród strażaków ochotników, ale również wśród samorządów. Projekt zakłada m.in. wyodrębnienie nowych jednostek ratowniczo-gaśniczych OSP (JRG OSP) i tylko takie będą traktowane jako jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ich utworzenie ma umożliwić większe współdziałanie z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej. Projekt zakłada jednocześnie  zwiększenie obowiązków gmin względem jednostek straży pożarnej, nie wskazuje natomiast źródeł ich finansowania. Zakłada m.in. rekompensaty z tytułu nieobecności w pracy wypłacane przez gminy na rzecz pracodawców, którzy zobowiązani będą do zwolnienia od świadczenia pracy ratownika OSP biorącego udział w akcjach i działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach oraz wykonującego zadania na rzecz ochrony ludności w tym obrony cywilnej. W projekcie nie wskazano natomiast do jakich organów administracji publicznej i w jakim trybie gminy będą mogły ubiegać się o zwrot takich kosztów. Gmina w ramach zadań własnych ma również obowiązek zapewnienia obiektu, terenu oraz  wyposażenia w postaci specjalistycznego sprzętu, pojazdów, umundurowania, środków ochrony osobistej dla strażaków, a także ich wyszkolenia. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia określi standardy zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP, minimalne wyposażenie jednostki oraz wymagania kwalifikacyjne i szkoleniowe  ratowników. Nowością będzie również sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez JRG OSP przez właściwego terytorialnie wojewodę.

Brak rozporządzeń wykonawczych pozwala na bardzo ogólnikową ocenę tego projektu.

Back to top