Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

List Wójta Gminy Parzęczew do Rodziców

Szanowni Rodzice!

Malejąca liczba uczniów objętych subwencją oświatową w naszej Gminie, przy corocznym wzroście wydatków na oświatę powoduje konieczność szukania efektywniejszych rozwiązań funkcjonowania oświaty.

Dnia 20 stycznia 2012 r. Rada Gminy w Parzęczewie, na mój wniosek,  podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parzęczewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Chociszewie.

Pilny termin zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy, spowodowany wymogami proceduralnymi, z pewnością nie sprzyjał  przeprowadzeniu akcji informacyjnej.   Dlatego teraz, w moim krótkim komunikacie, chcę  wyjaśnić kilka podstawowych faktów, a także zachęcić  Państwa do dalszych pytań i konsultacji.

Przede wszystkim chciałbym kategorycznie zapewnić, że nie mamy do czynienia z likwidacją Szkoły Podstawowej w Parzęczewie.  Nauka dzieci dalej odbywać się będzie w tych samych klasach,  w tym samym miejscu i będzie prowadzona przez to samo grono pedagogiczne. 
Zmiana ma charakter organizacyjny i przejściowy i jest konsekwencją realizacji Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016, przy opracowaniu której brali udział zarówno przedstawiciele wszystkich naszych szkół, przedstawiciele Rad Rodziców, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy oraz zewnętrzni konsultanci. Strategia została przyjęta uchwałą Rady Gminy w dniu 31 marca 2011r. Jednym z przyjętych celów w strategii, który sobie założyliśmy do osiągnięcia jest: stworzenie efektywnego systemu oświaty, dostosowanego do lokalnych potrzeb i możliwości finansowych.

Mamy go osiągnąć poprzez:

  • zapewnienie działalności Punktów Przedszkolnych w Parzęczewie i Chociszewie’
  • budowę boiska sportowego typu ,,ORLIK? dla szkół w Parzęczewie (zaplanowana w bieżącym roku, ale należy zabezpieczyć środki na utrzymanie w kolejnych latach)’
  • utworzenie Zespołu Szkół w Parzęczewie’
  • promowanie działalności Zespołu Szkół w Parzęczewie.

Działalność naszych wszystkich szkół w formie jednego Zespołu Szkół w Parzęczewie jest dla naszej gminy najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Również sąsiednie gminy prowadzą swoje szkoły w formie zespołów szkół (składających się ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum) i jest to model powszechnie stosowany, który sprawdza się w gminach wiejskich, np.:

  • Gmina Ozorków: Zespół Szkół w Solcy Wielkiej, Zespół Szkół w Leśmierzu, Zespół Szkół w Modlnej;
  • Gmina Wartkowice: Zespół Szkół w Wartkowicach, Zespół Szkół w Parądzicach;
  • Gmina  Dalików: Zespół Szkół w Dalikowie, Zespół Szkół w Domaniewie;
  • Gmina Zgierz: Zespół Szkół w Grotnikach, Zespół Szkół w Słowiku, Zespół Szkół w Szczawinie, Zespół Szkół w Giecznie.

Ostatnio założone zespoły szkół w powiecie zgierskim (od 1 stycznia 2011r.) to:
Gmina Głowno: Zespół Szkół w Popowie Głowieńskim, Zespół Szkół w Lubiankowie

Rok temu 27 stycznia 2011r. gmina Parzęczew również podjęła próbę utworzenia Zespołu Szkół w Parzęczewie mającego składać się ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie oraz Gimnazjum w Parzęczewie. Nie możemy połączyć w zespół wszystkich naszych szkół, ponieważ przepisy prawa zabraniają łączenia w zespół, szkół tego samego typu (czyli w naszym przypadku dwóch szkół podstawowych w Parzęczewie i Chociszewie ? art. 62 ustawy o systemie oświaty).

Natomiast jest możliwe utworzenie zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum, ale wymaga to uzyskania pozytywnej opinii Kuratora Oświaty i jest to warunek konieczny (art. 62 ust.5b ustawy o systemie oświaty). Gmina Parzęczew chcąc utworzyć taki zespół wystąpiła o opinię do Rad Pedagogicznych, związków zawodowych oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. W odpowiedzi uzyskała pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Parzęczewie, również pozytywną opinię NSZZ ,,Solidarność?, negatywną opinię Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Parzęczewie oraz negatywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po zapoznaniu się z tymi opiniami 7 marca 2011r. Łódzki Kurator Oświaty wydał gminie Parzęczew opinię negatywną, uniemożliwiając nam tym samym utworzenie zespołu szkół.

Drugą próbę utworzenia Zespołu Szkół w Parzęczewie nasza gmina podjęła po dziesięciu miesiącach – 28 listopada 2011r. Ponownie uzyskaliśmy pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Parzęczewie, NSZZ ,,Solidarność? nie zajęła stanowiska, tym samym przychylając się do stanowiska gminy, negatywną opinię Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Parzęczewie oraz negatywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po zapoznaniu się z tymi opiniami w dniu 9 stycznia 2012 r, Łódzki Kurator Oświaty po raz drugi wydał opinię negatywną, ponownie uniemożliwiając gminie Parzęczew utworzenie zespołu szkół.

W związku z tym, że opinia Kuratora jest dla nas krzywdząca i niesprawiedliwa, zwłaszcza, że wszystkie sąsiadujące z nami gminy prowadzą szkoły w formie zespołów szkół (składających się ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum) w dniu 20 stycznia 2012 r. Rada Gminy w Parzęczewie podjęła uchwałę o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na negatywną opinię Kuratora za jego pośrednictwem. Kurator w ciągu 30 dni przekazuje skargę do sądu, ale w tym terminie może zmienić swoją opinię na pozytywną, wtedy skarga staje się bezzasadna. Liczymy również na takie rozstrzygnięcie sprawy.

Gmina Parzęczew znalazła się w takiej sytuacji, że nie może utworzyć zespołu szkół z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Parzęczewie, nie może połączyć w zespół szkół dwóch Szkół Podstawowych w Parzęczewie i Chociszewie. Obecnie najbardziej korzystnym rozwiązaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli obu szkół podstawowych, a także dla gminy jest przekształcenie Szkoły Podstawowej w Parzęczewie.

Przekształcenie szkoły w szkołę filialną nie jest jej likwidacją!

Nauka dzieci dalej odbywać się będzie w tych samych klasach i przez tych samych nauczycieli, którzy staną się nauczycielami Szkoły Podstawowej w Chociszewie. Warunki nauczania dzieci w szkole będą takie same, a nawet zostaną poprawione, ponieważ w bieżącym roku zamierzamy wybudować boiska wielofunkcyjne typu Orlik dla szkół w Parzęczewie. Różnica w funkcjonowaniu będzie taka, że obydwoma szkołami kierować będzie Dyrektor Szkoły w Chociszewie. Zmniejszy to koszty zarządzania szkołami – jeden etat dyrektorski mniej. Ponadto szkoły obsługiwać będzie jeden sekretariat, łatwiej będzie również zabezpieczyć pełne etaty oraz dodatkowe godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.

Nasza decyzja  prowadząca do przekształcenia szkoły w Parzęczewie w filię ma charakter tymczasowy i w konsekwencji  ma doprowadzić do  utworzenia Zespołu Szkół w Parzęczewie – instytucji znacznie silniejszej, większej, lepiej zarządzanej i dostosowanej do możliwości i potrzeb naszej gminy.
Decyzja ta to również konsekwencja  dwukrotnej odmowy Łódzkiego Kuratora Oświaty akceptacji  naszych zamiarów.

Szanowni Państwo, doskonale zdaję sobie sprawę, że tak poważne przedsięwzięcie,  rodzi wiele pytań i emocji.  Zdaję sobie także sprawę z tego, że mój krótki komunikat jedynie w niewielkim stopniu wyczerpuje cały temat. Wiem także, że w przestrzeni społecznej krąży wiele nieprecyzyjnych lub wręcz nieprawdziwych  informacji, w części zresztą tworzonych przez wąską grupę oponentów, spreparowanych na potrzeby ich prywatnych, egoistycznych celów.

W najbliższych tygodniach planuję odbyć spotkania z nauczycielami i rodzicami, na których omówimy możliwości organizacyjne funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Aktualnie jestem w trakcie ustalania szczegółowego harmonogramu. Serdecznie zapraszam zainteresowanych na te spotkania, o terminie i miejscu powiadomimy odrębnymi ogłoszeniami oraz na stronie internetowej gminy www.parzeczew.pl.

Gorąco zachęcam od składania pytań,  bezpośrednio do mnie, kierowanych na adres e-mail wojt@parzeczew.pl W miarę możliwości czasowych postaram się odpowiedzieć na każde z nich.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Back to top