Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Małe szkoły z wielkim potencjałem!

 

 

Wraz z końcem lipca zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Z małych Szkół w Wielki Świat ? Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”. Projekt, prowadzony przez Gminę Parzęczew, skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie i Szkoły Podstawowej w Chociszewie oraz uczniów klas gimnazjalnych w Parzęczewie. Przez dwa lata 222 uczniów miało możliwość uczestnictwa w różnorodnych bezpłatnych zajęciach dodatkowych. Uczniowie uczestniczyli łącznie w 1500 godzinach zajęć rozwijających oraz wyrównawczych w zakresie matematyki, języków obcych, przedsiębiorczości, przedmiotów przyrodniczych i informatyki. Były to zajęcia nastawione na kompetencje kluczowe uczniów, tj. takie które wspierają ich rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. „Projekt stworzył dzieciom i młodzieży możliwości do lepszego rozwoju i zwiększył ich szanse edukacyjne. Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie powtarzali i utrwalali wiedzę, wyrównywali braki i niedociągnięcia, rozwijali swe zainteresowania i kształcili kompetencje kluczowe. Młodzi ludzie wzmocnili wiarę we własne siły, poznali swoje zalety i ograniczenia, nauczyli się pracować w grupie w celu rozwiązania postawionego przed nimi problemu czy też przezwyciężania trudności. Do osiągnięcia powyższych celów przyczyniła m.in. chęć uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych, o czym świadczy wysoka frekwencja, praca w małych grupach warsztatowych oraz atmosfera panująca w trakcie zajęć.” – komentuje Pani Małgorzata Gosińska, koordynator szkolny projektu. Oprócz inwestycji w rozwój kompetencji kluczowych, w projekcie zadbano również o prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów. Zrealizowano łącznie 1080 godzin zajęć skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród nich znalazły się indywidualne zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z psychologiem oraz specjalistyczne zajęcia grupowe ? logopedyczne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne z elementami arteterapii oraz zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego.

Projekt edukacyjny to także dokształcanie nauczycieli. Pedagodzy ukończyli studia podyplomowe z logopedii, socjoterapii, stosowanej analizy zachowania i doradztwa zawodowego oraz liczne kursy doskonalące i szkolenia warsztatowe.  Tematyka kursów była różnorodna, dostosowana do potrzeb danej placówki, tak aby odpowiadać na najpilniejsze potrzeby uczniów. Nauczyciele wzięli udział m.in. w kursach dotyczących pracy z dzieckiem dyslektycznym, rozwijania u dziecka zdolności logicznego myślenia, nowych metod nauczania matematyki, technik czytania, nauczania metodą eksperymentu, poradnictwa zawodowego, elementów arteterapii w edukacji specjalnej czy szkoleniach dotyczących wykorzystania technologii TIK. Łącznie ze wsparcia skorzystało 41 nauczycieli. ?Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu pozwoliły znacznie poszerzyć horyzonty nauczycieli i świadomie spojrzeć na  współczesną edukację. Pozwoliły nie tylko na podniesienie kwalifikacji nauczycieli, ale również zdobycie przez nich wiedzy jak efektywniej pracować z uczniem zdolnym oraz z uczniem słabym, zarówno podczas pracy na lekcji jak również na zajęciach pozalekcyjnych.? ? mówi Pani Beata Kacperek, koordynator szkolny projektu.

W ramach projektu doposażono również szkoły w nowoczesny i atrakcyjny sprzęt oraz liczne pomoce dydaktyczne. Wartość zakupionego sprzętu oraz pomocy to kwota blisko 370 tysięcy złotych. Ze środków tych w szkołach z terenu gminy Parzęczew utworzono nowoczesne pracownie informatyczno ? językowe wyposażone w wysokiej jakości sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych ze specjalistycznym oprogramowaniem, w tym do nauki języków obcych, piloty do testów, projektory i komputery. Zakupiono również szereg materiałów edukacyjnych, a wśród nich m.in.: książki, słowniki, programy komputerowe, plansze i tablice edukacyjne. Wszystko to wpłynęło na efektywniejszą realizację zajęć, a w połączeniu ze sprzętem multimedialnym pozwoliło na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania skupiających większą uwagę uczniów na realizowanych tematach.

Na sukces projektu realizowanego przez Gminę Parzęczew złożyły się m.in. trzy czynniki: wiedza prowadzących zajęcia, zaangażowanie Dyrekcji szkół oraz sumienność i chęć nauki wśród uczniów. Wszystko to przełożyło się na doskonałe rezultaty projektu oraz jego powodzenie. Cele, w postaci wzmocnienia jakości oferty edukacyjnej szkół z terenu gminy Parzęczew, zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doskonalenie nauczycieli oraz stworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zostały osiągnięte! Dodatkowe zajęcia wpłynęły pozytywnie na pracę szkół i pozwoliły wyrównać dysproporcje w wynikach nauczania. ?Tego typu zajęcia są bardzo potrzebne, ponieważ w organizacji pracy szkoły zaplanowano jedynie zajęcia z art. 42 Karty Nauczyciela. Zajęcia dodatkowe podwyższają zatem ofertę edukacyjną naszej szkoły, jednocześnie pomagając w rozwoju uczniów i usuwaniu ich deficytów. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych  przyczynił się również do osiągnięcia bardzo wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty. Co więcej, dzięki projektowi doposażono szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne. Ogromnym plusem jest utworzenie pracowni informatyczno ? językowej pozwalającej zdobywać uczniom wiedzę przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii?. Wartością dodaną jest fakt, że pomoce zostają w szkole na lata i posłużą kolejnym rocznikom uczniów naszej szkoły? ? mówi Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Pani Agnieszka Graczyk.

            Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, w ramach którego realizowane było zadanie, kładzie nacisk na rozwój człowieka, jego umiejętności oraz odpowiednie jego ukierunkowanie na przyszłość ? taki też był projekt realizowany przez dwa lata w gminie Parzęczew. „Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia efektywności jakości oferty edukacyjnej szkoły, a co najważniejsze przełożyła się na wzrost wiedzy i rozwój zainteresowań uczestników projektu.” ? podsumowuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chociszewie Pan Krzysztof Pyciarz.

            Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2019 roku. Wartość projektu to kwota ponad 700 tysięcy złotych, z czego około 50 tysięcy złotych to wkład własny Gminy Parzęczew. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Back to top