Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Młodzi na start!

Masz nie więcej niż 29  lat, jesteś mieszkańcem województwa łódzkiego i utraciłeś pracę z powodu pandemii COVID-19? Koniecznie zgłoś się do Fundacji Inkubator w Łodzi po dotację na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Szczegół na stronie www.mlodzinastart.inkubator.org.pl.

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 .

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 80 osobom bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (40 kobiet i 40 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym osobom, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz z niepełnosprawnościami, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., zamieszkałym/uczącym się na obszarze województwa łódzkiego, w okresie 01.03.2021-30.06.2023.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego,
  2. są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub biernymi zawodowo,
  3. są w wieku 18-29 lat,
  4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

  1. Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: szkolenie pn. „ABC BIZNESU” dla 80 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne);
  2. Pomoc eksperta dotacyjnego dla 80 osób (7 godz./osobę): pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego;
  3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: dla 80 uczestników projektu w wysokości 23050,00 zł/osobę;
  4. Fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 80 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2800 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Młodzi na Start” oraz formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej projektu www.mlodzinastart.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres mlodzinastart@inkubator.org.pl)

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),

tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: mlodzinastart@inkubator.org.pl

 

Back to top