Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Parzęczewie

W dniu wczorajszym, tj. 31 lipca 2018 r. odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy w Parzęczewie, której głównym tematem było uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew. Uchwałę przyjęto większości głosów – 13 radnych było za, 1 osoba nie głosowała, 1 osoba była nieobecna). Kolejnym tematem było przesunięcie środków w budżecie Gminy na potrzeby realizacji zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew”.

Dokonanie zmian w budżecie pozwoliło na podpisanie w dniu dzisiejszym tj. 1 sierpnia 2018 r. umowy z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach na realizację inwestycji oraz przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych oraz ze środków Powiatu Zgierskiego.

Wartość zadania to 422 088,28 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego: 103 670,00 zł, wkład finansowy Powiatu Zgierskiego: 300 000,00 zł oraz wkład własny Gminy Parzęczew: 18 329,51 zł.

Inwestycja zakłada na odcinku 1,0 km wykonanie m.in.:

  • warstwy wyrównawczej, mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 100 kg/m2,
  • nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna),
  • poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem,
  • oznakowania pionowego oraz poziomego,
  • zabezpieczenia istniejących punktów poligonowych.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 28 wrzesień 2018 r.

Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew przyczyni się do podniesienia jej parametrów technicznych oraz użytkowych, a także umożliwi stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego z czytelnym oznakowaniem dla ruchu pojazdów i pieszych. Modernizacja drogi poprawi widoczność oraz warunki jazdy, co skutkować będzie zmniejszeniem zagrożenia występowania kolizji drogowych, usterek zawieszenia oraz zwiększeniem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania wpłynie na jakość podróży między powiatami zgierskim oraz poddębickim, usprawni dojazd rolnikom do pól oraz mieszkańcom okolicznych wsi  do miejscowości Parzęczew, w której mieści się wiele podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych.

Back to top