Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowe formy działalności GOKSiR w Parzęczewie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Parzęczewie wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i rozwojowym dzieci wypracował model środowiskowej pomocy i programu organizacji czasu wolnego dla dzieci.

Zapewnienie bowiem alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci należy do statutowych działań ośrodka. Główną ideą programu jest rozwijanie aktywności twórczej dziecka, podnoszenie poziomu kultury osobistej poprzez aktywny udział w życiu kulturalnym ośrodka, budowanie poczucia własnej odrębności, wiary w siebie i harmonii współistnienia z otoczeniem. Założeniem programu jest również stymulowanie rozwoju psycho-motorycznego, kształtowanie pożądanego systemu wartości, wrażliwości na innych, budowanie poczucia zaufania, rozwijanie własnych, konstruktywnych pasji i uzdolnień umożliwiających dziecku efektywniejszą realizację własnych celów życiowych. Kształtowaniu powyższych cech i pozytywnych postaw u dzieci towarzyszy przede wszystkim radosny klimat w grupie, wzajemny szacunek, akceptacja oraz zrozumienie. Program pracy z dziećmi realizowany jest poprzez zabawy i gry integrujące, rozwijające myślenie twórcze, usprawniające komunikację, zachęcające do rozwijania uzdolnień i pożądanych zachowań, zajęcia relaksacyjne, plastyczne oraz oddziaływanie terapeutyczne poprzez muzykoterapię, psychoterapię, terapię przez sztukę umożliwiające dziecku pokonywanie wewnętrznych oporów i trudności, a także „pogadanki”, dzięki którym dziecko może wyrażać własne opinie na poruszone tematy. Taka forma pracy z dziećmi w znacznym stopniu oddziaływuje na wszechstronny rozwój dziecka, wyrażanie i utrwalanie pozytywnych nawyków, wpływa na przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym na jakie chłonne są dzieci często z powodu niskiej samooceny, niedowartościowania oraz braku konkretnie sprecyzowanych zainteresowań. Celem pracy z dziećmi jest przede wszystkim dostarczenie dziecku dużo przyjemności i radości poprzez zabawę i miło spędzony czas w grupie.

Back to top