Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie grupy roboczej Ł.C.H. „Zjazdowa” w Parzęczewie

Na zaproszenie Wójta Gminy Antoniego Próchniewicza, zorganizowano posiedzenie grupy roboczej „Zjazdowa” S.A. w Parzęczewie.

Głównym powodem takiego umiejscowienia spotkania była planowana budowa na terenie gminy Centrum Przechowalnictwa, Przetwórstwa i Dystrybucji, które będzie ściśle współpracować ze spółką. W spotkaniu udział wzięło 24 osoby włącznie z Prezesem Zarządu Ł.C.H. Cezarym Kołotą.

Gmina Parzęczew będąc udziałowcem spółki „Zjazdowa” zamierza zaangażować tą instytucje w budowę i funkcjonowanie Centrum. Jest to zresztą zgodne ze strategią Łódzkiego Centrum Handlowego, która przewiduje budowę podobnych obiektów praktycznie w każdej gminie rolniczej. Biorąc pod uwagę zbieżność celów obu instytucji, obie strony chciały zaprezentować i przekonać pozostałych uczestników o zasadności powstawania takich instytucji. Planowane Centrum będzie na dzień dzisiejszy jedynym tego typu przedsięwzięciem w województwie łódzkim, w które tak mocno włączone są władze samorządowe i budżet gminy.

Istotnym krokiem w rozwoju polskiego handlu zagranicznego będzie powołanie do życia, przy współpracy Łódzkiego Klubu Biznesu i władz Łodzi, Handlowego Domu Polskiego w Rosji z siedzibą w Moskwie – mówi Prezes Cezary Kołota. Jego celem będzie poszukiwanie partnerów handlowych oraz rynków zbytu dla polskich produktów. Dlatego przedsięwzięcia podejmowane obecnie przez zarząd spółki „Zjazdowa” i władze Parzęczewa, stanowią istotny krok przybliżający rozpoczęcie ścisłej współpracy między stroną polską i rosyjską.

W dalszej dyskusji rozmawiano na temat ostatnio często poruszany w prasie lokalnej, a dotyczący pobierania opłat od rolników handlujących na terenie rynku. Zarząd spółki jest zdecydowanie przeciwny wprowadzaniu opłat targowych przez Radę Miejską na rzecz kasy miejskiej, będących kolejnym obciążeniem przekładającym się na końcową cenę towarów. Grupa robocza w pełni poparła zamierzenia zarządu mające na celu zmianę istniejącej sytuacji, włącznie z odwołaniem się do sejmu i zgłoszeniem projektu obywatelskiego ustawy o zmianie przepisów określających zasady pobierania opłat targowych.

Kolejne zebranie grupy roboczej odbędzie się w Rogowie i będzie organizowane przez Zrzeszenie Sadownicze ROGSAD.

Back to top