Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o zmianie uchwały Nr XXIII/196/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej dla obszarów położonych w obrębach Parzęczew, we wsi Pustkowa Góra w obrębie Chociszew oraz w obrębie Florentynów na podstawie uchwały Nr XXIX/242/21 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 stycznia 2021 r.

Parzęczew, dnia 05.02.2021 r.

R-g. 6722.03.2020

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Parzęczew

ogłasza

o zmianie uchwały Nr XXIII/196/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej dla obszarów położonych w obrębach Parzęczew, we wsi Pustkowa Góra w obrębie Chociszew oraz w obrębie Florentynów na podstawie uchwały Nr XXIX/242/21 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 stycznia 2021 r.                               

Każdy ma prawo składać wnioski do w/w zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie  21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 28 lutego 2021 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95?045 Parzęczew oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@parzeczew.pl.

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot, oznaczenie nieruchomości oraz planu miejscowego lub prognozy, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Parzęczew.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1, 95?045 Parzęczew, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  • Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Parzęczew jako dokumenty kategorii ?A?, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
  • Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Parzęczew, z siedzibą: ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew,
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
  • Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze. zm.),
  • Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie: e-mail: iod@parzeczew.pl, tel. 42 718-60-95 wewn. 125.

 

WÓJT GMINY PARZĘCZEW

Back to top