Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy, na terenie gminy Parzęczew na rok 2007 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.176 ustawy 1 i 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr L/571/06/ Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłasza się: 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy, na terenie gminy Parzęczew na rok 2007 w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.  

 

Zadanie 1. 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Parzęczewa poprzez organizację zawodów sportowych, organizację eliminacji do Turnieju Piłkarska Kadra Czeka, udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne podmioty na terenie gminy Parzęczew i poza nią oraz organizację obozów kondycyjno- szkoleniowych w tym:             

a)      Szkolenie młodzieży w następujących sekcjach:                                                

Ø      piłki siatkowej – II liga 21.000,00

Ø      piłki nożnej: 90.000,00

– IV liga

– klasa Górski

– klasa Deyna

– klasa Kuchar

b)      Organizacja Wyścigu Kolarskiego po Ziemi Parzęczewskiej 3.000,00

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 r.- 114.000,00 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r.- 111.000,00

Zadanie 2.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Śliwnik, poprzez organizację zawodów sportowych, udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne podmioty na terenie gminy Parzęczew i poza nią w tym: 
 

Ø      Szkolenie młodzieży w sekcji: 

       – piłki nożnej V ligi

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 r.- 15.000 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r.- 14.000 zł 
 

Zadanie 3.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Leźnicy Wielkiej poprzez organizację zawodów sportowych, udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne podmioty na terenie gminy Parzęczew i poza nią w tym: 
 

a) Szkolenie młodzieży w następujących sekcjach:                                                          

Ø      piłki nożnej:

         klasa A

         klasa Michałowicz

         klasa Deyna

Ø      młodzieżowej piłki siatkowej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 r.-  18.000 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r.-  17.000 zł

Zadanie 4. 
 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Leźnicy Wielkiej poprzez organizację zawodów sportowych w ramach wymienionych sekcji na terenie Leźnicy Wielkiej oraz udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne podmioty na terenie gminy Parzęczew i poza nią w zakresie:

Ø      Szkolenie młodzieży w następujących sekcjach:                                                 

          turystycznej biegów na orientację

          tenisa stołowego

          karate sportowego

         zajęć fitness i na siłowni                                                                     

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 r.-    17.200 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r.-      8.000 zł

A. Uczestnicy konkursu:


W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, których teren działania obejmuje gminę Parzęczew, oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


B. Termin realizacji zadań: 2007 r.


C. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego gminy zobowiązany jest przedłożyć
  ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 29 grudnia 2006 r. oferty zgodnej z wzorami* do Urzędu Gminy w Parzęczewie (w przypadku nadesłania ofert pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy
  w Parzęczewie).
 3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania i przedsięwzięcia oferta dotyczy (podać numer).
 5. Ponadto składane wnioski muszą zawierać:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniając udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych;
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji;
  • informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
   w zakresie którego dotyczy zadanie;
  • deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji określonego zadania;
 6. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest w szczególności:
  • zamieszczenie w formularzu oferty o dotację precyzyjnie sporządzonego opisu planowanego działania;
  • przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego, statutu;
  • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w wypadku dotychczasowej krótszej działalności – za miniony okres.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne  z przyznaniem dotacji.
 8. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie gminy Parzęczew lub na rzecz jego mieszkańców.
 9. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:
  • merytoryczne- zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj zadania, znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów (ocena w skali: 0- 3);
  • społeczne (beneficjenci)- dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (ocena w skali: 0- 3);
  • finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz
   z innych źródeł finansowania- zakładani partnerzy (ocena w skali: 0- 3);
  • organizacyjne- posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe doświadczenie w realizacji powyższych zadań (ocena w skali: 0- 3);
  • analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach (ocena w skali 0- 3).
 10. Wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 10.
 11. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 miesiące od upływu terminu ich składania.
 12. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Parzęczew.
 13. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.
 14. Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.
 15. Wójt Gminy Parzęczew zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, o czym zainteresowane podmioty zostaną poinformowane w ogłoszeniu publicznym.
 16. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  §         otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji;  
  §         w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- korekta kosztorysu projektu.
 17. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela

  Kierownik Referatu Kultury Urzędu Gminy w Parzęczewie –  Renata Nolbrzak. 
   

            Nr  tel. 0-42 718 60 42.
 

Parzęczew, dnia 29 listopada 2006 r.

* Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
w wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207)

Back to top