Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2006 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Gminy , która odbędzie się w dniu
29 grudnia 2006 r. (piątek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Otwarcie III Sesji

Zatwierdzenie porządku dziennego sesji

1. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Przewodniczącego o pracy komisji i działaniach między sesjami.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. ROZPATRZENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY PARZĘCZEW NA 2007 R.

1/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2/ Odczytanie opinii RIO w Łodzi o projekcie budżetu,
3/ Odczytanie opinii komisji stałych i wniosków radnych,
4/ Odczytanie stanowiska Wójta do opinii komisji i wniosków radnych,
5/ Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
6/ Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Parzęczew na 2007r .

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie pozostałych projektów uchwał:

1/ o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
2/ w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,
3/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r.,
4/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5/ w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych na terenie gminy Parzęczew,
6/ w sprawie diety Przewodniczącego Rady Gminy,
7/ w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet radnych,
8/ w sprawie planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady na 2007 r.

7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady
Władysław Krawczyk

 

Back to top