Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – formy pomocy

Powszechnie uważa się, że niepełnosprawność jest jednym z głównych problemów współczesnego świata. Ważnym czynnikiem, który to wyznacza jest liczba osób niepełnosprawnych. Należy przyznać, iż Polska wchodzi w skład państw, które osiągnęły pewien rozwój i znaczące wyniki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Utworzono Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który gromadzi środki finansowe na wspieranie działań związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną.
Środki PFRON podzielone są na następujące zadania:
Samorząd wojewódzki – realizuje powierzone zadania poprzez RCPR
– dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu Przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
– udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej (zgodnie z art. 32a. Ustawy) Wojewódzki Urząd Pracy, realizuje:
– udzielanie pożyczek na utrzymanie stanowisk pracy
– dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
-szkolenia u pracodawców i przekwalifikowanie pracowników przy zmianie profilu produkcji
– zadania realizowane w ramach „ustawy o rehabilitacji…”
– udzielanie pomocy Zakładom Pracy Chronionej
– dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej Samorząd Powiatowy: Realizuje swe zadania poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
– udzielanie pożyczek ze środków Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz Powiatowy Urząd Pracy
– szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych
Centrala Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
– dofinansowanie do kredytów zaciągniętych na utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny – działanie 1.4 Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- programy:
-Partner – celem programu jest dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Program będzie realizowany od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31.12.2005r.
-Wyrównywanie różnic między regionami -celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:
1. obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
2. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
3. obszaru C – dla pracodawców, w tym przedsiębiorców z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
4. obszaru D – na likwidację barier transportowych
5. obszaru C- na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu lub pogłębianiu niepełnosprawności.
Pegaz – zakres pomocy:
1) zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu
2) zakup sprzętu komputerowego,
3) zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Homer- program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.
Student – pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych,stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny,terminy składania wniosków: 30 dni przed rozpoczęciem semestru nie później niż 14 dni po jego rozpoczęciu.

Teresa Sadowska – Kierownik GOPS

Back to top