Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Plan inwestycji na terenie Gminy Parzęczew w 2002 r.

W 2002r. plan nakładów inwestycyjnych wynosi 1.012 tys. zł, które zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

– budżet gminy – 532 tys. zł
– pożyczki z WFOŚiGW – 260 tys. zł
– kredyty długoterminowe – 170 tys. zł
– środki ludności – 50 tys. zł

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć:

1) Rekultywację wysypiska odpadów stałych w Parzęczewie.
Planowana wartość nakładów w bieżącym roku wynosi 150.000zł i zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ponadto Zarząd Gminy Parzęczew wystąpił do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgierzu o udzielenie dotacji na wyżej wymienione zadanie. Rozpoczęcie robót podstawowych przewidywane jest w III kwartale b.r.

2) Budowa wodociągu we wsi Tkaczewska Góra.
Planowana wartość nakładów w bieżącym roku wynosi 70 tys.zł i zostanie sfinansowane ze środków budżetu gminy i wpłat ludności. Przewidywane rozpoczęcie robót w II kwartale bieżącego roku. Obecnie trwają prace projektowe.

3) Kanalizacja sanitarna wraz z modernizacją wodociągu w Parzęczewie.
Planowana wartość nakładów w b.r. wynosi 75 tys. zł i zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Inwestycja będzie kontynuowana w ulicy Łęczyckiej. Ponadto planuje się wybudowanie odcinka kanalizacji do ulicy Rocha. Przewidywane rozpoczęcie robót w II kwartale b.r.

4) Budowa drogi we wsi Śliwniki.
Planowana wartość nakładów w b.r. wynosi 120 tys. zł i zostanie sfinansowana kredytem długoterminowym. Przewidywane rozpoczęcie robót III kwartał b.r.

5) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w Parzęczewie.
Planowana wartość nakładów w b.r. wynosi 40 tys. zł i zostanie sfinansowane ze środków budżetu gminy i kredytu długoterminowego.
Przewidywane rozpoczęcie robót w III kwartale b.r. Zadanie obejmować będzie budowę linii energetycznych NN na osiedlu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulic: Łęczyckiej i Kątnej.

6) Termomodernizacja budynku Szkoły w Parzęczewie.
Planowana wartość nakładów w b.r. wynosi 75 tys. zł i zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował docieplenie stropodachów o powierzchni ca 800m2. Przewidywane rozpoczęcie robót III kwartał b.r.

7) Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Parzęczewie.
Planowana wartość nakładów w b.r. wynosi 110 tys. zł i zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy oraz kredytu długoterminowego. Ponadto czynione są starania o uzyskanie dotacji na wyżej wymienione zadanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i Kuratorium Oświaty. Uzyskane z tych źródeł środki będą miały wpływ na zwiększenie planowanych nakładów. Przewidywane rozpoczęcie robót – III kwartał b.r.

Ponadto planowane jest dokończenie budowy kanalizacji w Chociszewie, dokończenie budowy rowu odwadniającego Orła – Kowalewice, wymiana części okien w budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie, budowa parkingu przy ul. Stodolnianej w Parzęczewie, termomodernizacja Domu Kultury w Parzęczewie oraz zakupy inwestycyjne.

Back to top