Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pomoc dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Parzęczew, którzy na mocy obowiązujących przepisów i ograniczeń wprowadzonych przez państwo zostali pozbawieni dochodów lub dochód ten w znaczącym stopniu uległ obniżeniu lub też zmuszeni zostali do zawieszenia wykonywania swojej działalności mogą ubiegać się o ulgi i zwolnienia w podatkach.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tej kwestii przedstawiamy warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o pomoc. Zamieszczamy też linki do formularzy, jakie należy złożyć, aby dopełnić formalności. Jednocześnie informujemy, iż każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie, a ubieganie się o pomoc może nastąpić dopiero w momencie powstania zaległości podatkowej.

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub niezbędnych informacji, pomoc nie może być udzielona.

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach pomocy de minimis zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. pisemnego wniosku o udzielenie pomocy de minimis (jeżeli wniosek o udzielenie ulgi np. umorzenia to należy wskazać że podmiot ubiega się o udzielenie pomocy de minimis) w którym należy wykazać ważny interes podatnika lub interes publiczny;
  2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie  albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie https://bip.parzeczew.nv.pl/a,15796,dla-interesanta-pomoc-publiczna.html;
  3. informacji, których zakres i formę przekazywania określa rozporządzenie Rady

Mnistrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311 ze zm.) – na formularzu stanowiącym załącznik https://bip.parzeczew.nv.pl/a,15796,dla-interesanta-pomoc-publiczna.html;

  1. sprawozdań za ostatnie 3 lata obrachunkowe sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub innych dokumentów pozwalających ustalić sytuację finansową – w sytuacji, kiedy przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie pomocy de minimis w formach takich jak: np. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności. Do ustalenia wartości pomocy de minimis w tym formach konieczne jest bowiem ustalenie stopy referencyjnej w oparciu dokumenty obrazujące sytuację finansową wnioskodawcy.
  2. protokół ostanie majątkowym https://bip.parzeczew.nv.pl/a,15796,dla-interesanta-pomoc-publiczna.html..

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. pisemnego wniosku o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeżeli wniosek o udzielenie ulgi np. umorzenia to należy wskazać że podmiot ubiega się o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), w którym należy wykazać ważny interes podatnika lub interes publiczny;
  2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie  albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie https://bip.parzeczew.nv.pl/a,15796,dla-interesanta-pomoc-publiczna.html;
  3. informacji, których zakres i formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010.121.810) – na formularzu stanowiącym załącznik https://bip.parzeczew.nv.pl/a,15796,dla-interesanta-pomoc-publiczna.html;
  4. Protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego rolnika https://bip.parzeczew.nv.pl/a,15796,dla-interesanta-pomoc-publiczna.html oraz w miarę możliwości informacje potwierdzającą zaistniałą sytuację przedstawioną we wniosku.
Back to top