Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Chaos wyborczy

W dniu wczorajszym Poczta Polska S. A. zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy Parzęczew o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę. Dane te miałyby być przekazane w związku z wykonywaniem przez Pocztę Polską S.A. zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Prośba dotyczy przekazania danych dotyczących m.in.: numerów PESEL, kodów pocztowych, adresów zamieszkania, imion i nazwisk.

– Obecnie brakuje podstaw prawnych, aby udostępniać dane mieszkańców, które podlegają ochronie.  Na dzień dzisiejszy oznaczałoby to naruszenie prawa – mówi Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski.

Państwowa Komisja Wyborcza wypowiedziała się, że „podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców”.

W treści rozstrzygnięcia organu administracji rządowej powinna się znajdować podstawa prawna wydania takiego polecenia, czyli konkretny artykuł ustawy, która mówi o wyborach korespondencyjnych i o tym, że są organizowane z udziałem Poczty Polskiej. Tyle, że takiej ustawy nie ma. Została uchwalona przez Sejm, ale nadal oczekuje na decyzję Senatu i w dalszej kolejności na podpis prezydenta.

Jestem zażenowany panującym chaosem związanym z organizacją wyborów i powszechnym brakiem poszanowania prawa. Gminy są zobowiązane do przeprowadzenia wyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie wydawane są polecenia powodujące łamanie prawa, ponieważ nie są one podparte żadnymi podstawami prawnymi – mówi Wójt.

– Nie ma również podstaw prawnych do drukowania kart wyborczych do głosowania korespondencyjnego, a zostały już przekazane do druku. Część gmin proszona jest przez Pocztę Polską o przekazanie urn wyborczych, a tymczasem zgodnie z obowiązującymi na dziś przepisami, to na wójtach, burmistrzach i prezydentach spoczywa obowiązek wyposażenia Obwodowych Komisji Wyborczych, również w urny.

Po co Sejm, po co Senat, po co Prezydent, skoro ktoś z góry ustalił jakie w przyszłości będą obowiązywać przepisy.

Back to top