Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniach 2 i 4 kwietnia odbyło się 42 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Parzęczewie

1. Komisja zatwierdziła protokół z kontroli Zarządu Gminy i Urzędu Gminy za rok ubiegły. Następnie Komisja przeprowadziła analizę budżetu gminy – dochody i wydatki ;zadania własne, zadania zlecone, zadania powierzone.

W drugim dniu Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę nr 4/2002 w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy w tego tytułu.
Komisja przesłała w dniu 5 kwietnia opinie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz przekazała do wiadomości komisjom Rady Gminy. 

2. W dniu 15 kwietnia odbyło się 41 posiedzenie Komisji D.s. Samorządu, Praworządności i Demokracji. W dniu 16 kwietnia odbyło się 41 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
W dniu 17 kwietnia odbyło się 41 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia Sportu i Rekreacji.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli:
– Przewodniczący Rady Gminy – w Komisji Oświaty
– Wójt Gminy – w Komisji Rolnictwa i Oświaty
– Z-ca Wójta Gminy – we wszystkich komisjach
– Skarbnik Gminy – we wszystkich komisjach
– Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

Komisje nie wniosły uwag do sprawozdania z działalności Zarządu Gminy w roku 2001. Następnie Skarbnik Gminy omówiła wykonanie budżetu gminy za 2001r. Komisje zapoznały się z uchwałą Komisji Rewizyjnej i opinią komisji do sprawozdania z wykonania budżetu gminy, a następnie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Komisje zaopiniowały pozytywnie projekty uchwał na sesję kwietniową:
1/ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy,
2/ w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Parzęczew,
3/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy,
4/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,
5/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia,
6/ w sprawie zbycia nieruchomości – 2 uchwały.

Ponadto Komisja Samorządowa podjęła wniosek do Starosty Powiatowego w Zgierzu w sprawie przywrócenia prowadzenia spraw z zakresu komunikacji przez gminę Parzęczew.

3. W dniu 25 kwietnia br. odbyła się XLV Sesja Rady Gminy. Na początku sesji przewodniczący Rady Gminy złożył informację z prac komisji , natomiast Wójt Gminy złożył informację z prac Zarządu Gminy w miesiącu kwietniu. Następnie Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy za rok 2001. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2001r. przedstawiła Skarbnik Gminy Jadwiga Dębska. Radni zapoznali się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i opinią Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu. Opinie zarówno RIO jak i Komisji Rewizyjnej były pozytywne. 
Zgodnie z porządkiem obrad radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Gminy. Absolutorium zostało udzielone przy 1 głosie przeciwnym. Następnie zatwierdzono ( jednogłośnie) pozostałe projekty ww. uchwał . Zarząd Gminy przedłożył projekt uchwały nie opiniowany na posiedzeniach komisji w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów Policji oraz zapewnienia pokrywania kosztów utrzymania dodatkowego etatu w Posterunku Policji w Parzęczewie. Powyższy projekt został zatwierdzony przy 2 głosach wstrzymujących się.

Terminy posiedzeń komisji i sesji na m-c maj 2002 r. ;

13.05.2002r. poniedziałek godz. 14,00 48 posiedzenie Prezydium Rady Gminy
14.05.2002r. wtorek godz. 13,00 3 posiedzenie Kapituły ds. Odznak
20.05.2002r poniedziałek godz. 9,00 42 posiedzenie Komisji Samorządu
21.05.2002r. wtorek godz. 10,00 42 posiedzenie Komisji Rolnictwa
22.05.2002r. środa godz. 9,00 42 posiedzenie Komisji Oświaty
23.05.2002r. czwartek godz. 9,00 43 posiedzenie Komisji Rewizyjna
29.05.2002r środa godz. 10,00 46 Sesja Rady Gminy

Back to top