Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budżet Gminy Parzęczew na 2002 rok

UCHWAŁA NR XLIV/325/2002 RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parzęczew na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591) oraz art.109, 116, 124, 128 ust.2, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy w Parzęczewie

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.212.975 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust.1 obejmuje:
1). dochody własne gminy w wysokości 3.272.944 zł.
2). subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 2.475.040 zł.
3). dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 385.145 zł.
4). dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14.706 zł.
5). dotacje na realizację własnych zadań bieżących 19.140 zł.
6). dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.549.269 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków , o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
1). wydatki bieżące na zadania własne kwotę 5.087.418 zł., w tym na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.111.112 zł.
– dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dowożenie 100.000 zł.
– dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych – zakup aparatu diagnostycznego – 10.000 zł.
– dotację na utrzymanie punktu padłych zwierząt 8.000 zł.
– obsługę długu publicznego 24.200 zł.
– pozostałe wydatki bieżące 1.814.106 zł.
2). wydatki majątkowe w kwocie 1.012.000 zł., w tym na :
a) wydatki inwestycyjne 992.000 zł.
b) wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000 zł.
3). wydatki na realizację zadań określonych w programie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w wysokości 50.000 zł., w tym:
– pochodne od wynagrodzeń 704 zł.
– pozostałe wydatki bieżące 49.296 zł.
4). wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 385.145 zł.,
5). wydatki na realizację zadań powierzonych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14.706 zł.

§ 3.. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3.
– przychody w wysokości 1.300.941 zł.
– wydatki w wysokości 1.300.941 zł.

§ 4. 1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 4.
2. Źródłem finansowania niedoboru budżetowego są pożyczki i kredyty w wysokości 686.000 zł., w tym:
a) pożyczki na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 260.000 zł.,
b) kredyty na finansowanie inwestycji gminnych – 170.000 zł.,
c) kredyty na dofinansowanie subwencji oświatowej – 256.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku 2002 raty pożyczek i kredytów w wysokości 349.706 zł. zostaną pokryte z bieżących dochodów budżetowych.

§ 5. 1.Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne określa załącznik nr 5.
2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik nr 6.
3. Wydatki na zadania własne jednostek pomocniczych określa załącznik nr 7.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:
– przychody w wysokości 18.332 zł.
– wydatki w wysokości 18.332 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego utworzonego z opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
– przychody w wysokości 5.000 zł.
– wydatki w wysokości 5.000 zł.

§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie wpływów z opłat za wydawane nowe dowody osobiste zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości 8.248 zł.

§ 9. Prognozę długu na koniec roku 2002 określa załącznik nr 11.

§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.

§ 11. Zarząd Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 w formie pisemnej, w szczegółowości uchwały budżetowej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2002 roku.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Gminy do:
– dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
– zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 686.000 zł.,
– samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 686.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Parzęczew.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacyjnym Gminy Parzęczew oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

§ 15 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

Back to top