Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Program Dobry Start

Od 1 lipca można złożyć wniosek przez internet. Papierowe wnioski można składać od 1 sierpnia.

300 zł na dziecko w programie Dobry Start może otrzymać:

 • rodzic,
 • opiekun faktyczny dziecka – osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się.

Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej – w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
  • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna – z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • od 1 lipca do 30 listopada – dla składających wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada – dla składających wniosek w urzędzie lub instytucji (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parzęczewie, ul. Południowa 1A)

Program Dobry Start nie obejmuje:

 • dziecka w przedszkolu ? w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studentów.

Kiedy złożyć wniosek

Można złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli jest się osobą usamodzielnianą – zaczyna samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej.

Wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE otrzyma się pieniędzy, jeśli wnioskodawca nie odpowie na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złoży wniosek po terminie.

Wysokość świadczenia

300 zł na dziecko – niezależnie od wysokości dochodu.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

Co zrobić

Jeśli  wniosek jest składany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
  2. swój dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
 2. Złóż go wraz z wszystkimi dokumentami:
  • zanieś do siedziby GOPS w Parzęczewie,
  • wyślij pocztą.
 3. Czekaj na pieniądze.

Jeśli składasz wniosek online

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie swojego banku.

Terminy wypłat:

 • do 30 września – jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony

 w lipcu lub sierpniu,

 • do 2 miesięcy – jeśli taki wniosek zostanie złożony później.

W celu wypłaty świadczenia można wybrać:

 • przelew na konto,
 • przekaz pocztowy,
 • gotówkę w kasie urzędu.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia

Można odwołać się od decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w ciągu 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Odwołanie należy złożyć w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

 • osobiście,
 • pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ?Dobry start” (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
Back to top