Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Program „Rodzina 500+”

Program "Rodzina 500+"

Program "Rodzina 500+"

W ramach ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci rodziny będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko, a rodziny, w których dochód nie przekracza 800zł na osobę lub 1200zł (te z niepełnosprawnym dzieckiem) –  również na pierwsze. Będzie to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego. Aby je otrzymać, trzeba będzie złożyć wniosek (przez internet lub osobiście) w ośrodku pomocy społecznej. Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową. Jednak i w tym przypadku najważniejsze dokumenty ośrodek pozyska samodzielnie. Wnioski będzie można składać od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 1 kwietnia br. Jeżeli rodzice złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie przyznawane co do zasady na 12-miesięczne okresy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak pierwszy okres, ze względu na start programu w II kwartale br., będzie dłuższy i będzie trwał od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017r.

 

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

 

Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko musimy dołączyć do wniosku:

 • oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeżeli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym- jeżeli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • dokumenty w tym oświadczenia potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584, z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej
 • do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.).

Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu, oznacza uzyskanie dochodów spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie jej zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym.
Back to top