Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Projekt „Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki”

Projekt "Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki"

Projekt "Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki"Projekt „Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki” realizowany jest przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Kancelarią Adwokacką „Eurokancelaria Adwokacka Prof. Maria Królikowska-Olczak” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r. na terenie województwa łódzkiego.

Głównym celem projektu  jest podniesienie konkurencyjności 90 mikro i małych przedsiębiorstw z branży turystycznej mających swoją siedzibę na terenie województwa łódzkiego poprzez podniesienie kwalifikacji 542 osób w nich zatrudnionych, a w szczególności:

  • nabycie kwalifikacji menadżerskich  w turystyce m.in. w zakresie zawierania umów, ochrony danych osobowych itp.,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
  • nabycie/podniesienie umiejętności posługiwania się branżowym językiem obcym.

W ramach projektu przewidywane są trzy moduły:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 

  • ukończyły 18-ty rok życia,
  • są pracownikiem, właścicielem bądź współwłaścicielem mikro lub małego przedsiębiorstwa z terenu województwa łódzkiego,
  • pracują na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, bądź spółdzielczej umowy o pracę,
  • dobrowolnie przystępują do projektu poza miejscem pracy za zgodą pracodawcy,
  • chcą posiadać wykwalifikowaną kadrę,
  • chcą zwiększyć swoje szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Szczególnie zapraszamy osoby z maksymalnie średnim wykształceniem. Jednocześnie informujemy, że nie jest to warunek konieczny, który należy spełnić by móc przystąpić do szkolenia.
Osoby, które zgłoszą się na więcej niż jedno szkolenie mają pierwszeństwo w rekrutacji.

! Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) nie mogą korzystać ze szkoleń.FINANSOWANIE:

Tytuł projektu: ?Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki?
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet VIII   Regionalna Kadry Gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Podziałanie 8.1.1.  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Back to top