Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew

Program Regionalny

Program Regionalny

Projekt ?Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę
o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew? jest realizowany przez Gminę Parzęczew od 2010r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego w wysokości  75 % wydatkowanych środków na realizację zadania.

System budowy dróg w gminie Parzęczew jest realizowany  od 2000 roku a powyższy projekt jest jego kontynuacją.
W ramach projektu  w 2010r. została  przebudowana droga gminna przez wieś Chociszew.
W 2011r. projekt zakłada wykonanie przebudowy drogi gminnej przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę znajdujących się w południowo ? wschodniej części gminy Parzęczew.

 

Z projektu skorzysta łącznie 471 osób zamieszkujących bezpośrednio teren, pozostali mieszkańcy oraz 24 podmioty gospodarcze. 
Całkowite koszty realizacji zadania  to 1.807.444,63 zł obejmujące: prace przygotowawcze, prace budowlane,  wydatki związane z zarządzeniem i promocją projektu, koszty nadzoru inwestycyjnego oraz rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

Realizacja zadania pozwoli na rozwój lokalny Gminy Parzęczew poprzez stworzenie odpowiednich warunków komunikacyjnych. Dzięki przebudowie dróg  czas interwencji służb ratowniczych w nagłych przypadkach będzie krótszy. Zwiększy się przepustowość i bezpieczeństwo dróg. Drogi uzyskają odpowiednią nośność i przejezdność bez względu na warunki pogodowe.  Tereny przy drogach wchodzących w skład projektu wzbudzą zainteresowanie dla zabudowy mieszkaniowej i inwestycji. Ponadto zmniejszą się koszty bieżącego utrzymania dróg.

?Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew?

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego

     W dniu 21 maja br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie wyłonienia projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wśród 31 wniosków wyłonionych do dofinansowania na 22 miejscu z punktacją 65,38% znalazł się wniosek złożony przez gminę Parzęczew pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew”. Wartość projektu oszacowano na 2 725 094,94 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 2 043 821,20 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przebudowę drogi przez wieś Chociszew zaplanowano na 2010 rok, natomiast przebudowę drogi przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę zaplanowano na 2011 rok. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zostaną położone dwie warstwy asfaltu o grubości 4 cm. Szerokość obu jezdni będzie wynosiła 4,5 m. Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2000 r. budowy systemu dróg w gminie Parzęczew. Realizacja inwestycji będzie ostatnim etapem do połączenia dróg powiatowych relacji Wytrzyszczki – Chociszew i Aleksandrów Łódzki – Nakielnica – Parzęczew drogą gminną o nawierzchni asfaltowej przebiegającą przez miejscowości: Chociszew, Mikołajew i Ignacew Podleśny.

Back to top