Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120, Gmina Parzęczew uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew”.
Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie w kwocie 2 601 446,03 zł co stanowi 92% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast całkowita wartość projektu wynosi 3 456 193,24 zł.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Parzęczew poprzez nadanie i przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenie zdegradowanym.

Przedmiotowy projekt przewiduje m. in.:
– budowę boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie przy ul. Parkowej. W ramach tego zadania zostanie wykonane boisko główne o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia czterotorowa do biegów na 100 m, skocznia w dal, zeskocznia drewniana, bieżnia dwutorowa do biegów długodystansowych wokół boiska, boisko do piłki siatkowej plażowej, siłownia zewnętrzna, piłkochwyty systemowe, boisko do rzutu kulą.

– budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz budowę przyłącza cieplnego do budynku komunalnego w Parzęczewie ul. Rocha;

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku komunalnego
w Parzęczewie ul. Rocha;

– adaptację budynku komunalnego w Parzęczewie przy ul. Rocha wraz z zakupem wyposażenia;

– budowę parkingów w Parzęczewie przy ul. Parkowej i przy ul. Rocha;

Realizacja projektu przewidziana jest od III kwartału 2017 do IV kwartału 2019r.

Informacja

Informacja

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zapraszają przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 ogłoszonego 29 marca br.

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A
termin: 28 kwietnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 – 10:00

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl/spotkanie-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-zit.

Informacje o konkursie znajdują się na stronach Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Informacja

Informacja

0001

0001

Informacja

20151

20151

Informacja

Uprzejmie informuję, iż z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 25 listopada 2015 r. Urząd Gminy w Parzęczewie będzie czynny w godz. 7:30 – 12:00.

Wójt Ryszard Nowakowski

Informacja

25 października 2015 r. (najbliższa niedziela) odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach  7.00 ? 21.00.

Przypominamy, że termin tegorocznych wyborów parlamentarnych zbiega się ze zmianą czasu z letniego na zimowy.

W noc z soboty na niedzielę (25 października 2015) cofamy wskazówki zegara o godzinę, co oznacza, że jeśli ktoś zapomni tego uczynić, a zechce głosować z samego rana (komisje wyborcze pracują od godziny 7:00 rano) może zastać lokal wyborczy zamknięty.

Informacja

Dopalacze_naFB

Dopalacze_naFB

Informacja

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek) Urząd Gminy w Parzęczewie będzie nieczynny.

WÓJT GMINY

/ – /

Ryszard Nowakowski

Informacja

Informujemy, że w dniu 09 stycznia br. z przyczyn technicznych nie zostaną odebrane odpady z terenu następujących miejscowości: Chrząstów, Chrząstówek, Śniatowa, Skórka, Gołaszyny oraz Ignacew.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Informacja

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2014 r. (środa) Urząd Gminy w Parzęczewie będzie nieczynny.

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski


ZARZĄDZENIE NR 333/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie za dzień 3 maja 2014 r. i 1 listopada 2014 r. (231 KB)

INFORMACJA

Urząd Gminy w Parzęczewie informuje mieszkańców wsi: Bibianów, Florianki, Janów, Julianki, Konstantki, Kozikówka, Leźnica Wielka, Mamień, Mrożewice, Opole, Piaskowice,  Parzęczew, Różyce, Różyce Żmijowe, Sulimy, Śliwniki, Trojany, Wielka Wieś, Wytrzyszczki i Żelgoszcz, iż odbiór odpadów komunalnych początkowo zaplanowany na 25 grudnia (czwarty czwartek miesiąca) został przesunięty na 18 grudnia (trzeci czwartek miesiąca), natomiast odbiór popiołu odbędzie się dzień później czyli 19 grudnia.

Informacja

Komisarz Wyborczy w Łodzi Pan Tomasz Szablewski zwołał I Sesję Rady Gminy w Parzęczew, która odbędzie się 1 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1.

Informacja

Informacja

z przeprowadzonego ofertowego, pisemnego przetargu na sprzedaż autobusów
w dniu 07 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Wójt Gminy Parzęczew, informuje, że:

Po sprawdzeniu dokumentów księgowych stwierdzono że, na rachunek bankowy Urzędu Gminy zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Parzęczew z dnia 20-10-2014 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego, pisemnego na sprzedaż autobusu nie wpłynęło wadium upoważniające do czynnego udziału w przetargu.

Otrzymana w dniu 30-10-2014 r. oferta nie spełnia postanowień zawartych w ogłoszeniu przywołanym powyżej, gdyż nie została zabezpieczona wadium, ponadto kwota brutto w wysokości 20 777,00 zł jest niższa od kwoty wywoławczej netto.

Na podstawie powyższego komisja odrzuca ofertę, a tym samym uznaje, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja

indeks

indeks

prow

 

 

 

 

 

 

W Gospodarstwie Agroturystycznym „SYNOWCÓWKA”, położonym we wsi Tkaczewska Góra gmina Parzęczew, powstała wiata edukacyjna. Projekt sfinansowano, między innymi, z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

(więcej…)

Informacja

dokument_20140626095205_001

dokument_20140626095205_001

Informacja

Informacja

Informacja

Informacja

00011

00011

Informacja

Informacja

Informacja

Informacja

Informacja

Informacja

Informacja

Informacja

Informacja

 Parzęczew, dn. 13.04.2011 r.

 

 

 

INFORMACJA

Na podstawie § 10 uchwały Nr V/43/11 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Parzęczew w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. W. Łd. Nr 66, poz. 592).

 

Wójt Gminy Parzęczew

informuje o przyznanych dotacjach na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew

(więcej…)

Informacja

Uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy w Parzęczewie w dniu 24 grudnia 2010 r. /piątek/ będzie nieczynny.

Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski

Informacja

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 kwietnia 2009 r. Urząd Gminy w Parzęczewie
będzie czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530.

Informacja

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Oddział w Parzęczewie informuje, że z dniem 09 lutego 2009 r. przystąpił do wypłacania kredytów na wznowienie produkcji po klęsce suszy 2008 r.
Poszkodowani rolnicy, mogą się zgłaszać do placówki bankowej w Parzęczewie ul. Łęczycka 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00

Informacja!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2008 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Parzęczewie będzie nieczynny.

Informacja

     Informuję, że z terenu odlewni „Zgoda Nowa” Sp.zo.o. w Świętochłowicach nieznani sprawcy dokonali kradzieży 12-stu pojemników izotopowych na szkodę w/w firmy. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chorzowie.
     Pojemniki są w kolorze żółtym, wykonane ze stali, wewnątrz znajduje się płaszcz ołowiany, w którym umieszczony jest trzpień z izotopem kobaltu (CO-60), waga pojemników waha się od 60 do 150 kg. W dniu 24 kwietnia 2008 r. w miejscowości Świętochłowice (województwo śląskie) ujawniono i zabezpieczono dwa ze skradzionych przez sprawców pojemników.
      Mając na uwadze zawartość skradzionych pojemników istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku kontaktu z materiałem promieniotwórczym.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z wizytą Papieża Benedykta XVI w dniu 26 maja 2006 r. Urząd Gminy w Parzęczewie będzie nieczynny.
Back to top