Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przebudowa drogi gminnej Orła – Duraj

10 września Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 120283E Orła – Duraj na długości 930 m. W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi  w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości 4,00 m.

Całkowitą wartość zadania szacuje się na 564 938,56 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowić będzie nie więcej niż 50% całości zadania – 282 469,00 zł.

Zakres prac obejmuje: geodezyjne wytyczenie osi drogi, korytowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi, zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4,00 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 3,00 cm (warstwa ścieralna), obustronne wykonanie poboczy gruntowych na szerokości 0,75 m, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie istniejących punktów poligonowych.

W najbliższych dniach nastąpi otwarcie ofert złożonych do przetargu ogłoszonego na powyższe zadanie.

Back to top