Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przypominamy o konieczności umieszczania numeru porządkowego posesji

Przypominamy, iż zgodnie z § 10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parzęczew przyjętego uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie Nr XXXII/246/13 z dnia 28.03.2013 r. w celu identyfikacji właściciela odpadów oraz uniknięcia pomyłek, należy umieścić na pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz popiołu numeru porządkowego posesji ( np. poprzez namalowanie lub naklejenie ).

W związku z powtarzającymi się problemami związanymi z odbiorem odpadów z niektórych posesji przypominamy, iż każdy właściciel zabudowanej nieruchomości ma obowiązek, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287; art. 47b, pkt. 1, 2 i 4), oznakowania swojej posesji. Również ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 r., nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych nieruchomości.

Zgodnie z zapisami obu ustaw każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy z numerem posesji. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się również na ogrodzeniu.

W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczanie w odpowiednim miejscu i należyte utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym.

Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości służy przede wszystkim interesom odpowiednich służb wykonujących usługi z zakresu użyteczności publicznej, jak: pogotowie ratunkowe, gazowe, straż pożarna, policja itp.

 

UWAGA:
Zobowiązuje się również właścicieli nieruchomości położonych przy nowo nazwanych ulicach, lub na terenach, na których numeracja porządkowa została wcześniej wprowadzona, a właściciele nie dopełnili powyższego obowiązku, o składanie w Urzędzie Gminy odpowiednich wniosków o nadanie numeru porządkowego.

Back to top