Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przystępujemy do realizacji programu segregacji odpadów.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Powiatu Zgierskiego a Zarządem Gminy Parzęczew, udzielono Gminie dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ich gospodarczego wykorzystania oraz na odpady komunalne.

Dzięki dotacji stanowiącej 20.000 zł Zarząd Gminy przy udziale środków własnych w wysokości równej dotacji ( 20.000 zł ) zakupił : pojemniki na szkło, makulaturę i odpady typu PET oraz pojemniki na odpady komunalne o pojemności 7 m3, 1,1 m3 na kółkach i 110 litrów dla gospodarstw domowych. Łącznie zakupiono 373 pojemniki, które obecnie znajdują się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Zasady segregacji, zbierania i przechowywania odpadów do ich gospodarczego wykorzystania jak również dystrybucji pojemników dla gospodarstw domowych określone zostaną uchwałą Rady Gminy pn. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parzęczew .”

Kluczowe znaczenie dla powodzenia zbiórki i recyklingu surowców wtórnych z odpadów komunalnych ma akceptacja społeczna – aktywny udział ludności, polegający na powszechnym uczestnictwie oraz przestrzeganiu zasad segregacji. W szczególności chodzi tu o umieszczanie w pojemnikach odpowiednich materiałów pozbawionych zanieczyszczeń takich jak np. zakrętki przy szklanych butelkach itp. Bliższe informacje dotyczące zasad segregowania odpadów zostaną podane w późniejszym terminie. Przy braku akceptacji społecznej znaczne środki zainwestowane w infrastrukturę oraz obsługę zbiórki i przystosowanie surowców do wymagań odbiorców mogłyby być zmarnowane.

W najbliższym czasie planuje się pilotażowe wprowadzenie programu segregacji odpadów na terenie Parzęczewa, Orłej i Chociszewa w celu pozyskania informacji o problemach, jakie mogą pojawić się w trakcie jego wdrażania. Program ten zostanie poprzedzony szeroko zakrojoną akcją promocyjną w postaci ulotek oraz artykułów tematycznych zamieszczonych w Biuletynie Informacyjnym Gminy Parzęczew. Mamy nadzieję, że w edukowaniu społeczności wezmą również udział szkoły z uwagi na długofalowe oddziaływanie, wykorzystywanie umiejętności nauczycieli, czy możliwości organizacyjne. Akcja ta będzie miała na celu uświadomienie mieszkańcom gminy, że powodzenie przedsięwzięcia w dużej mierze zależeć będzie od nich samych.

Back to top