Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Referat Kultury Urzędu Gminy w Parzęczewie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?CZARNO NA BIAŁYM?

Regulamin konkursu:

1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

2.Cele i założenia:
popularyzacja twórczości literackiej,
promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów  w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych

3.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane.

4.Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór. 

5.Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.

6.Do każdej pracy opatrzonej godłem (prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę również opatrzoną godłem, zawierającą imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr telefonu autora.

7.Termin nadsyłania prac upływa  31 października 2007 roku. Prace należy przesyłać na adres:

Urząd Gminy w Parzęczewie
Referat Kultury
Ul. Ozorkowska 3;  95-045 Parzęczew
z dopiskiem: KONKURS POETYCKI ”CZARNO NA BIAŁYM”


8.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego rozstrzygnięcia w listopadzie 2007 r. Informacja o miejscu i dokładnym terminie rozstrzygnięcia znajdzie się po 5 listopada 2007 r. na stronie internetowej www.parzeczew.pl

9.Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów prac werdyktu Jury (informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej www.parzeczew.pl). Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

10.Szczegółowe informacje:

Referat Kultury Urzędu Gminy w Parzęczewie
Tel. (42) 299 –79-23
e-mail: referat_kultury@parzeczew.pl
koordynator: Renata Nolbrzak tel. 500-108-816

                                              Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Back to top