Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 24 kwietnia 2008 roku.

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
24 kwietnia  2008 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1
 
I. Otwarcie XIX Sesji.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad  i zatwierdzenie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu  z XVIII Sesji Rady z dnia  28 marca 2008 r.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady  o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu marcu oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z  kontroli przeprowadzonej  w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.
 3. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Informacja o działalności Fundacji „PRYM”, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Parzęczew.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu  gminy Parzęczew za 2007 r.
  1. Wystąpienie Wójta Gminy.  
  2. Przedstawienie Uchwały Nr 2/08 Komisji Rewizyjnej w sprawie  zaopiniowania wykonania Budżetu Gminy Parzęczew za 2007 r.   i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Parzęczew za 2007 r.
  3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu i opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy Parzęczew.
  4. Dyskusja.
  5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Parzęczew.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie za 2007 r.
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Samorządowej, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej.
  3. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
  4. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu, (Skórka).
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, (Parzęczew).
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, (Wielka Wieś).
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, (garaż).
  8. w sprawie trybu  postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych.
  9. w sprawie wykazu zadań  publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wysokości dotacji na ich realizację udzielanych z budżetu Gminy Parzęczew w roku budżetowym 2008.
  10. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 rok (Uchwała zwiększa budżet o kwotę 25.746,22 zł.).
  11. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2008 rok (Uchwała zwiększa budżet o kwotę 61.551,70 zł).
  12. w sprawie podziału rezerwy ogólnej ( w kwocie 1.040zł).
  13. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. ( przeniesienia 20.000 zł.).
  14. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk     
Back to top