Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 29 czerwca 2006 r.

Uprzejmie informuje, że  XLVI Sesja Rady Gminy w Parzęczewie,
odbędzie się w dniu
29 czerwca 2006 r. (czwartek) o godz. 10,00

w sali posiedzeń Rady Gminy w Parzęczewie  ul. Południowa 1.

Projekt porządku dziennego Sesji.

1. Przyjęcie protokołu z  XLV Sesji Rady Gminy w Parzęczewie.
2. Informacja Przewodniczącego z prac komisji stałych i o działaniach między sesjami
3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego w gminie Parzęczew.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał:
6.1/
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Parzęczewie,
6.2/ w sprawie zmiany Statutu Agroinkubatora Przedsiębiorczości w Parzęczewie,
6.3/ w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających gminie Parzęczew lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
6.4/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006r.(Dotyczy podziału rezerwy w kwocie 5.000 zł.)
6.5/ w sprawie zwiększenia budżetu Gminy Parzęczew na 2006 r.( Dotyczy zwiększenia budżetu o 1.200 zł.)
6.6/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006r.( Dotyczy przeniesienia wydatków w kwocie 51.581 zł.)
6.7/ w sprawie zwiększenia budżetu Gminy Parzęczew na 2006 r.( Dotyczy zwiększenia budżetu o kwotę 7.380 zł.)
6.8/ w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne  zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.
7. Wolne wnioski  i sprawy różne.
8. Zamknięcie  XLVI Sesji Rady Gminy.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                Mirosław Gajewski

Back to top