Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 29 kwietnia 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

która odbędzie się w dniu
29 kwietnia 2009 r. (środa) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XXX Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2009.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami o pracach komisji w m-cu kwietniu oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Wójta i Urzędu Gminy oraz z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2008 r.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 r.

1/ Opinia i uchwała Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

2/ Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej.

3/ Dyskusja.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie za 2008 r.

2/

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmujący obszar położony we wsi Skórka,

3/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 r.

(uchwała zwiększa budżet o kwotę 3.185 zł.)

4/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 rok,

( dotyczy przeniesień w budżecie w kwocie 46.000 zł.)

5/

w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2009 rok,

( uchwała zwiększa budżet o kwotę 30.000 zł.)

6/

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Parzęczew,

7/

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Parzęczew dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Parzęczew.

8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk        

Back to top