Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 29 października 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

która odbędzie się w dniu

29 października 2009 r. (czwartek) o godz. 10,00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


Porządek dzienny


  1.  

Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy.

  1.  

Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

  1.  

Przyjęcie protokołu Nr XXXV i XXXVI z Sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2009 r. i z dnia 30 września 2009 r.

  1.  

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu październiku, oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną.

  1.  

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

  1.  

Interpelacje i zapytania radnych.

  1.  

Wolne wnioski.

  1.  

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i innych osób funkcyjnych.

  1.  

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/


w sprawie: przyjęcia „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Parzęczew”,

2/

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso,

3/

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Parzęczew,

4/

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego,

5/

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/255/08 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Parzęczew,

6/

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „CZARY-MARY-NIE DO WIARY”- Podtrzymanie tradycji andrzejkowych przez mieszkańców Opola,

7/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 r.
(Uchwała zwiększa budżet o kwotę 12.378,73 zł.)

8/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 r.
(Uchwała zmniejsza budżet o kwotę 466.809,00 zł)

9/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 rok,
(Uchwała przenosi wydatki w kwocie 5.077,50 zł.)

10/

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok.

10.

Wolne wnioski i sprawy różne.

11.

Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk      

Back to top