Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 30 grudnia 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu

30 grudnia 2009 r. (środa) o godz. 10,00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny obrad Sesji

1.

Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy.

2.

Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII z Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2009 r.

4.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji

w m-cu grudniu, oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

o przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną.

5.

Informacja Wójta Gminy o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

6.

Interpelacje i zapytania radnych.

7.

Wolne wnioski.

8.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady na 2010 r.

2/

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parzęczew na lata 2005-2009”,

3/

w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015,

4/

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010,

5/

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie,

6/

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2010 r.

(stawka na dowożenie uczniów),

7/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.

(aktualizacja dochodów i wydatków)

8/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.

(przeniesienia wydatków),

9/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.

(przeniesienia dochodów w projektach dofinansowanych z EFS),

10/

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2009 r.

9.

Wolne wnioski i sprawy różne.

10.

Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk       

Back to top