Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Stawiamy na rozwój!

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Wraz z początkiem września rozpoczęła się realizacja projektu systemowego ?Lepszym być!?. Jest to projekt skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, w ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe wspierające indywidualną pracę z uczniem.

Mają one na celu nie tylko zminimalizowanie trudności w uczeniu się, wyeliminowanie bądź złagodzenie dysfunkcji, ale również rozwój zainteresowań i wyrównanie szans edukacyjnych. Ponadto, wszystkie dzieci klas I-III zostaną objęte wsparciem psychologiczno – pedagogicznym, polegającym na zorganizowaniu warsztatów uczących postaw wzajemnego szacunku oraz unikania przemocy. Pani Agnieszka Graczyk ? wicedyrektor szkoły podstawowej ? zapytana o opinie na temat projektu stwierdziła: ?Projekt ?Lepszym być!? budzi w nas entuzjazm z kilku powodów!

 

Po pierwsze ? doposażamy bazę dydaktyczną szkoły. Komputery, książki, gry dydaktyczne, zestawy ćwiczeń czy sprzęt do gimnastyki korekcyjnej ? wszystko to pozostanie w szkole na lata i posłuży następnym pokoleniom.

Po drugie, jako szkoła jesteśmy zobligowani do realizacji ministerialnych wytycznych dotyczących indywidualizacji procesu nauczania. Powołane zespoły nauczycieli zobowiązane są do opracowania PDW ? Planów Działań Wspierających oraz KIPU ? Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Projekt ten, wychodzi zatem naprzeciw kolejnym reformom w edukacji i stanowi ich integralną część, a specjalistyczne zajęcia prowadzone w ramach projektu wspomagają pracę szkoły w tym zakresie. Ponadto, wspieramy rodziców i ukierunkowujemy pracę z dzieckiem w domu rodzinnym. Bagatelizowanie nawet najmniejszych dysfunkcji i wad postawy u dzieci, w przyszłości może stanowić istotną barierę w osiąganiu przez nie sukcesów szkolnych. Projekt idealnie wpisuje się w główne cele edukacji, czyli inwestycję w rozwój ucznia.?

Stawiamy na rozwój!

Projektem objęte są dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej na terenie naszej gminy.

W ramach projektu, począwszy od miesiąca września do końca roku szkolnego, prowadzonych jest pięć rodzajów zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uwzględnionych matematyczno – przyrodniczo.

Realizacja wymienionych zajęć ma ogromy wpływ na późniejsze życie dorosłe. Jak sama nazwa wskazuje, ?Lepszym być!? stawia na rozwój dziecka i możliwość rozwinięcia skrzydeł. Za nami dopiero pierwszy miesiąc realizacji projektu, ale już teraz można pokusić się o stwierdzenie, że przyniesie on oczekiwane efekty. Z niecierpliwością czekamy na wyniki współpracy z dziećmi, a postępy we wdrażaniu projektu przedstawimy już w kolejnych miesiącach.

 

Ewa Maślińska

Back to top