Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Parzęczew

W dniu 19 września Wójt Gminy podpisał umowę z wykonawcą zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Parzęczew”. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 10 września 2012 r. wygrało konsorcjum firm: WATERTECH Dorota Grzelak – Kowalczyk, będąca Liderem Konsorcjum, oraz Zakład Instalacji Sanitarnych i CO, Budownictwo Ogólne i Drogowe, Jacek Jańczyk, będący uczestnikiem konsorcjum.

Kwota na jaką opiewa umowa to 1 098 778,97 zł brutto, a jej przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie stacji wodociągowej w miejscowości Orła, a w szczególnośći: rozbudowie budynku hydroforni, wykonaniu układu technologicznego uzdatniania wody z zasilaniem i sterowaniem, budowie zbiornika wody czystej o pojemności 150m3 oraz odstojnika popłuczyn, a także budowie rurociągu wód popłucznych i wewnętrznej linii zasilania energii elektrycznej oświetlenia terenu. 
Zakończenie prac przewiduje się na 31.05.2013r.

Back to top