Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sukces osiągnięty!

Wraz z końcem czerwca zakończyła się realizacja projektu pt. ?Droga do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt, prowadzony przez Gminę Parzęczew, skierowany był do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Parzęczewie i w Chociszewie oraz uczniów klas Gimnazjum w Parzęczewie. W trakcie roku szkolnego 2014/2015 191 uczniów  uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach dodatkowych.

W ramach projektu zrealizowano łącznie w trzech szkołach 1110 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języka polskiego, matematyki, języków obcych i informatyki. Ponadto, dla grupy gimnazjalistów, dwa razy w tygodniu organizowane były warsztaty w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery, ukierunkowane na zwiększenie wiedzy uczniów na temat zasad panujących na rynku pracy oraz własnych predyspozycji zawodowych. ?W ramach zajęć Szkolnego Ośrodka Kariery prowadzone były m.in. zajęcia z  przedsiębiorczości. Uczniowie zgłębiali wiedzę dotyczącą gospodarki rynkowej oraz innych systemów gospodarczych, poznali podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków, najważniejsze terminy i wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poznali także zagadnienia dotyczące problemów ekonomicznych takich jak inflacja, bezrobocie. Przy pomocy ankiet uczestnicy zajęć mogli sprawdzić jakie są ich obecne preferencje i predyspozycje do wykonywania pracy oraz jakiego rodzaju zawody mogliby ewentualnie rozważać dla siebie na przyszłość. Mówiliśmy również o zagadnieniach związanych z komunikacją, funkcjonowaniem w zespole, rozpoznawaniem zachowania asertywnego, uległego czy agresywnego? relacjonuje Pani Małgorzata Rakowska, opiekunka SZOK’u działającego w Gimnazjum. Wsparciem zostali objęci również uczniowie wymagający terapii pedagogiczno ? psychologicznej. Zorganizowane dla nich zajęcia warsztatowe miały na celu m.in. zniwelowanie zaburzeń zachowań, podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz rozwój umiejętności uczenia się. Pedagog Izabella Kudelska, prowadząca zajęcia, tak mówi o projekcie: ?Projekt dał szansę dzieciom i młodzieży na lepszy rozwój i zwiększył ich szanse edukacyjne. Uczniowie  biorący udział w projekcie wykształcili u siebie ważne cechy charakteru, które w przyszłym życiu mogą pomóc im pokonywać trudności w osiągnięciu sukcesu zawodowego i osobistego. Młodzi ludzie wzmocnili wiarę we własne siły, poznali swoje zalety i ograniczenia, nauczyli się pracować w grupie w celu rozwiązania postawionego przed nimi problemu czy też przezwyciężania trudności. Do osiągnięcia powyższych celów przyczyniła się praca w małych grupach warsztatowych oraz atmosfera panująca w trakcie zajęć.?
Projekt ?Droga do sukcesu? to nie tylko zajęcia dodatkowe, ale również bogate doposażenie szkół w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Wartość zakupionych pomocy to kwota blisko 85 tysięcy złotych. W ramach tych środków wszystkie szkoły z terenu gminy Parzęczew zostały  wyposażone w wysokiej jakości sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz projektory i laptopy. Zakupiono również szereg materiałów edukacyjnych, a wśród nich m.in.: artykuły papierniczo ? piśmiennicze, zeszyty ćwiczeń, książki, słowniki, programy komputerowe, plansze i tablice edukacyjne oraz flipcharty. Wszystko to wpłynęło na efektywniejszą realizację zajęć, a w połączeniu ze sprzętem multimedialnym pozwoliło na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania skupiających większą uwagę uczniów na realizowanych tematach.
Na sukces projektu realizowanego przez Gminę Parzęczew złożyły się m.in. trzy czynniki: wiedza prowadzących zajęcia, zaangażowanie Dyrekcji szkół oraz chęć i sumienność nauki wśród uczniów. Wszystko to przełożyło się na doskonałe rezultaty projektu oraz jego powodzenie. Cele, w postaci wyrównania szans edukacyjnych uczniów, poprawy ich ocen oraz zwiększenia samooceny i możliwości kształcenia, zostały osiągnięte! Dodatkowe zajęcia wpłynęły pozytywnie na pracę szkoły i pozwoliły wyrównać dysproporcje w wynikach nauczania. ?Tego typu zajęcia są bardzo potrzebne, ponieważ w organizacji pracy szkoły zaplanowano jedynie zajęcia z art. 42 Karty Nauczyciela. Zajęcia dodatkowe podwyższają zatem ofertę edukacyjną naszej szkoły, jednocześnie pomagając w rozwoju uczniów i usuwaniu ich deficytów. Co więcej, dzięki projektowi doposażono szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne. Dużym powodzeniem cieszy się tablica interaktywna oraz inne pomoce dydaktyczne, np.: gry, plansze edukacyjne, flipcharty, słowniki. Wartością dodaną jest fakt, że pomoce zostają w szkole na lata i posłużą kolejnym rocznikom uczniów naszej szkoły? – mówi Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Pani Agnieszka Graczyk.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane było zadanie, kładzie nacisk na rozwój człowieka, jego umiejętności oraz odpowiednie jego ukierunkowanie na przyszłość ? taki też był projekt ?Droga do sukcesu?. ?Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia efektywności jakości oferty edukacyjnej szkoły, a co najważniejsze przełożyła się na wzrost wiedzy i rozwój zainteresowań uczestników projektu.? – podsumowuje Dyrektor Gimnazjum w Parzęczewie  Pani Ewa Świniuch.
Projekt realizowany w roku szkolnym 2014/2015 współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projekt to kwota ponad 200 tysięcy złotych, z czego około 30 tysięcy złotych to wkład własny Gminy Parzęczew.

Back to top