Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Absolutorium dla Wójta

Na majowej (31 maja) Sesji Rady Gminy w Parzęczewie Radni głosowali nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2015. Udzielenie Wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziesięciu radnych było za, dwóch przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Przedstawiciele Rady Gminy, jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych złożyli na ręce Wójta kwiaty oraz gratulacje i życzenia. Wójt podziękował Radzie Gminy, Sołtysom, jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom Urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 prognozowane dochody gminy Parzęczew zostały wykonane w kwocie 18.783.744,92 co stanowi 98,4% planu rocznego, zaś wydatki zostały wykonane w 97,1% i opiewały na kwotę 18.905.739,60 zł. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie Wójta w pozyskiwanie dodatkowych dochodów. W 2015 roku była to kwota w wysokości 1.637.782,21 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 738.630,67 zł.
Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem w 2015 roku zrealizowano ponad 30 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 2.860.573,89 zł.
Zrealizowano II etap  zadania ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew? o wartości 666.019,06 zł przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 567.506,00 zł.
Największe środki przeznaczono na budowę i modernizację dróg gminnych. Jest to kwota 1.533.006,22 zł. Przebudowano następny odcinek ulicy Lotników, drogę gminną od ulicy Kątnej do Wielkiej Wsi, drogi na odcinku Opole-Sulimy, drogę gminną przez miejscowość Konstantki, a także wspólnie z Powiatem Zgierskim odcinki dróg relacji Parzęczew ? granica Powiatu (Kuciny) i Florianki-Adamówek-Ozorków ?granica gminy Parzęczew. Ogółem przebudowano 7 km dróg.
Wykonano szereg napraw dróg poprzez równanie i żwirowanie, a także za ponad 60 tys. zł wyremontowano most przez rzekę Gnidę w ciągu ulicy Kątnej. Wybudowano oświetlenie w Ignacewie Podleśnym, na osiedlu domków w Parzęczewie oraz wykonano dokumentację na budowę następnych odcinków oświetlenia.
Na podkreślenie zasługuje także doposażenie urzędu gminy w sprzęt służący utrzymaniu dróg gminnych, budynków komunalnych i zieleni gminnej oraz zakup samochodu ciężarowego przystosowanego także do przewozu pracowników. W 2015 roku kontynuowany był także remont szkół gminnych  oraz remont i wyposażanie kuchni obsługującej szkoły.

 

Absolutorium dla Wójta

W dniu 30 czerwca 2015 r. podczas Sesji Rady Gminy w Parzęczewie radni głosowali nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2014 dla Wójta Ryszarda Nowakowskiego.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Uchwała została przyjęta większością głosów. Na czternastu obecnych radnych dziesięciu było za, a czterech przeciw. Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

(więcej…)

Absolutorium dla Wójta

Na wczorajszej XLVII Sesji Rady Gminy w Parzęczewie radni głosowali nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2013 dla Wójta Ryszarda Nowakowskiego.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Uchwała została przyjęta większością głosów. Jedenastu radnych było za, jeden przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Przedstawiciele Rady Gminy, jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych złożyli na ręce władz kwiaty oraz gratulacje i życzenia. Wójt podziękował Radzie Gminy oraz wszystkim pracownikom urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale wszystkich osób zaangażowanych w pracę urzędu oraz jednostek gminnych.

(więcej…)

Absolutorium dla Wójta

Podczas czwartkowej sesji Wójt Gminy otrzymał absolutorium ? Rada Gminy zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała o udzieleniu absolutorium została przyjęta większością głosów. Na 12 Radnych obecnych podczas głosowania dziesięcioro było za przyjęciem uchwały, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.Władze gminy otrzymały z rąk przedstawicieli Rady Gminy, jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych gratulacje i kwiaty.

Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój gminy za współpracę. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że rok 2012 zamknął się wysokimi dochodami jak na Naszą gminę, bo w wysokości 16.249.176,10 zł. W kwocie tej znalazły się środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.882.084,92 zł jako zwrot za zrealizowane i rozliczone projekty z lat poprzednich. ?Dzięki temu w ubiegłym roku osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 2.459.346,04 zł, gdyż wydatki wykonaliśmy w wysokości 13.789.830,06 zł. Przychody ogółem wyniosły 1.475.717,37 zł, natomiast rozchody 3.730.640,89 zł, a więc spłaciliśmy sporo kredytów i pożyczek, które zaciągaliśmy w latach poprzednich na realizację wielu zadań gminy” ? mówił Wójt. (więcej…)

Absolutorium dla Wójta

Wczorajsza sesja Rady Gminy była jedną z najważniejszych sesji w roku budżetowym. Radni głosowali za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011. Uchwała została przyjęta większością głosów, dziesięciu radnych było za, czterech przeciwko, natomiast jeden Radny wstrzymał się od głosu. Przedstawiciele Rady oraz jednostek podległych złożyli na ręce władz kwiaty i gratulacje. Wójt podziękował Radzie Gminy oraz pracownikom urzędu, bowiem, jak podkreśla jest to nie tylko sukces Wójta, ale także wszystkich osób zaangażowanych w pracę urzędu i wszystkich jednostek gminnych.
Sesja była także okazją do zaprezentowania się dla zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego ?Gladiator?, które wraz ze swoim trenerem Panem Pawłem Kurowskim i Panią Dyrektor  Ewą Świniuch przybyły na obrady, aby odebrać z rąk Wójta podziękowania i nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia sportowe.

(więcej…)

Back to top