Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Susza w rolnictwie

W związku z powyższym informuje się rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do gminnej komisji wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach zbóż jarych.

Informuję, że zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, nadal obowiązuje wyliczenie poziomu szkód w odniesieniu do produkcji całego gospodarstwa, bez względu na terenie ilu gmin prowadzona jest produkcja rolna. Niezależnie od tego, na terenie ilu gmin znajdują się grunty, rolnik składa tylko jedno oświadczenie o strukturze upraw w 2015 roku dla całego gospodarstwa w gminie właściwej do położenia siedziby gospodarstwa.

W oświadczeniu nr 1 do wniosku rolnik uwzględnia powierzchnię wszystkich upraw swojego gospodarstwa z terenu wszystkich gmin, zgodną z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015 (poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wniosku o płatności obszarowe stanowi załącznik do wniosku o oszacowanie strat przez komisję gminną). Na podstawie struktury upraw w 2015 roku, komisja wylicza średnią roczną produkcję z 3 lat dla całości gospodarstwa (roślinną i zwierzęcą).

Komisja gminna dokonuje oszacowania strat w środkach obrotowych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ TAKŻE W SIEDZIBIE KOMISJI W URZĘDZIE GMINY W PARZĘCZEWIE POKÓJ NR. 20.

WÓJT GMINY PARZĘCZEW

Ryszard Nowakowski

 

Susza w rolnictwie

 Z UWAGI NA ZAGROŻENIE SUSZĄ NA POZIOMIE GMINY
WSZCZYNA SIĘ PROCEDURĘ PROWADZĄCĄ DO UZYSKANIA
KREDYTÓW KLĘSKOWYCH I POMOCY DE MINIMIS

W związku z powyższym informuje się rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do gminnej komisji wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach zbóż jarych.

Informuję, że zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, nadal obowiązuje wyliczenie poziomu szkód w odniesieniu do produkcji całego gospodarstwa, bez względu na terenie ilu gmin prowadzona jest produkcja rolna. Niezależnie od tego, na terenie ilu gmin znajdują się grunty, rolnik składa tylko jedno oświadczenie o strukturze upraw w 2015 roku dla całego gospodarstwa w gminie właściwej do położenia siedziby gospodarstwa.

W oświadczeniu nr 1 do wniosku rolnik uwzględnia powierzchnię wszystkich upraw swojego gospodarstwa z terenu wszystkich gmin, zgodną z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015 (poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wniosku o płatności obszarowe stanowi załącznik do wniosku o oszacowanie strat przez komisję gminną). Na podstawie struktury upraw w 2015 roku, komisja wylicza średnią roczną produkcję z 3 lat dla całości gospodarstwa (roślinną i zwierzęcą).

Komisja gminna dokonuje oszacowania strat w środkach obrotowych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ TAKŻE W SIEDZIBIE KOMISJI W URZĘDZIE GMINY W PARZĘCZEWIE POKÓJ NR. 20.

WÓJT GMINY PARZĘCZEW

Ryszard Nowakowski

 

Back to top