Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uwaga przedsiębiorcy!

Urząd Gminy w Parzęczewie przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, hoteli, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym ? na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów cytowanej wyżej ustawy, mogą zostać  wezwani  do przedłożenia kopii aktualnych umów oraz dowodów wpłat za usługę.

Należy pamiętać, aby zawarta umowa była zgodna z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parzęczew  oraz § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906). A zatem musi obejmować odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru;

2) szkła;

3) metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

4) bioodpadów;

5) odpadów zmieszanych.

Jeśli dany przedsiębiorca nie zawarł jeszcze umowy na odbiór odpadów należy to zrobić jak najszybciej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew  

Back to top