Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie

 

WÓJT GMINY PARZĘCZEW

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Chociszewie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach 1,2,5,8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

 4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

 5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 ze zm.); 

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 15, poz. 114 ze zm.);

 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew, pok. 24, w godzinach od 7.30 – do 15.30, tel. kontaktowy: (0-42) 718-60-81. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Parzęczew. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie ( przewidywany termin – II połowa sierpnia 2009).

UWAGA!

Kandydat na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany w dniu konkursu przedłożyć komisji konkursowej zaświadczenie wydane przez Kuratora Oświaty w Łodzi o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub o informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (podstawa prawna: art. 4 pkt 45, art. 7 i art. 56 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 ze zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171).

 

Back to top