Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew dla obszaru położonego we wsi Skórka oraz dla obszaru położonego we wsi Chociszew wraz z projektami strateg

Parzęczew, dnia 08.06.2010 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew dla obszaru położonego we wsi Skórka oraz dla obszaru położonego we wsi Chociszew wraz z  projektami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Parzęczewie Nr XXX/296/09 z dnia 29.05.2009 r., uchwały Rady Gminy w Parzęczewie Nr VII/65/07 z dnia
29.03.2007 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Skórka oraz obszar położony we wsi Chociszew wraz z projektami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach:
od 18.06.2010 r. do 08.07.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, w godz. od  9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.07.2010 r. w siedzibie tutejszego Urzędu o godz. 10.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektów planów oraz projektów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Parzęczewie,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres wojt@parzeczew.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2010 r.

                                   

                                    Wójt Gminy Parzęczew

Back to top