Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Parzęczew

W ramach starań o przywrócenie miejscowości Parzęczew statusu miasta z mieszkańcami gminy, jak i samego Parzęczewa zostały przeprowadzone konsultacje społeczne mające na celu zapoznanie się z ich opinią na ten temat.

W gminie Parzęczew (z wyłączeniem samego Parzęczewa) na 3406 osób uprawnionych do głosowania wypowiedziało się 1670 mieszkańców, co stanowi 49% ogólnej liczby wyborców. Wśród oddanych głosów 1259 było „za” – 75%, 258 „przeciw” – 15% i 153 wstrzymało się od głosu – 9%.

W samym Parzęczewie udział w konsultacjach wzięły 374 osoby na 645 uprawnionych do głosowania, co stanowi 58% ogólnej liczby wyborców. „Za” opowiedziały się 244 osoby – 65%, „przeciw” 90 osób – 24%, natomiast od głosu wstrzymało się 40 osób – 11%.

Aby Rada Gminy mogła podjąć uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o przywrócenie miejscowości Parzęczew praw miejskich konieczna była 30%-owa frekfencja i ponad 50% głosów „za”. Warunek ten został spełniony zarówno w odniesieniu do Parzęczewa, jak i całej Gminy Parzęczew.

Back to top