Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

„Z małych szkół w wielki świat…”

Rozpoczęła się realizacja projektu  „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Chociszewie i Gimnazjum w Parzęczewie”. Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej szkół poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego, doskonalenie nauczycieli i stworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017/19.

Od września uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć jakie prowadzone są w ramach projektu. Są to zarówno zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych, jak i dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości, rozwijających kompetencje cyfrowe (programowanie i grafika). Przewidziano również cykl zajęć pn. „Kuźnia talentów” zawierający elementy biologii, chemii, fizyki i geografii, w którym uczestniczą gimnazjaliści. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie biorą udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze obejmują język polski, matematykę, informatykę oraz język angielski. Przewidziano również zajęcia socjoterapeutyczne oraz spotkania z logopedą i psychologiem dla uczniów o specjalnych potrzebach.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, książki, gry edukacyjne i artykuły biurowe. W obu szkołach pracownie komputerowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. Łączna wartość zakupionych pomocy to ponad 400 tysięcy złotych. Całkowita wartość projektu to 783.071,25 zł., z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 728.842,15 zł a wkład własny Gminy Parzęczew to 54.859,10zł

Projekt realizowany będzie przez dwa lata, do lipca 2019r. i przyczyni się do trwałego wzrostu jakości kształcenia ogólnego w dwóch szkołach wiejskich, stworzenia sprzyjających warunków do uczenia się i nauczania eksperymentalnego, zdobywania umiejętności istotnych na rynku pracy i umożliwi stosowanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Przewidywanym jego efektem będzie: nabycie kompetencji kluczowych przez 151 uczniów, rozwój w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych przez 72 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zdobycie kwalifikacji i nowych kompetencji przez 23 nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych i prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem sprzętu TIK w dwóch szkołach oraz utworzenie nowej pracowni międzyszkolnej.

Back to top