Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończono rekultywację składowiska odpadów w Parzęczewie

Po dwuletnim okresie prac wykonawczych zakończono pracę przy rekultywacji składowiska odpadów stałych w Parzęczewie, które funkcjonowało w latach 1993 – 2003. Wysypisko to nie przynosiło nam chluby – mówi Wójt Ryszard Nowakowski – i często było kością niezgody.

W roku 2003 przeprowadzono wstępny etap rekultywacji, polegający na ukształtowaniu pryzmy odpadów i przysypaniu ich warstwą ziemi. Niezrekultywowane składowisko odpadów stanowiło zagrożenie i powodowało zmniejszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy.
Aby rozwiązać te problemy w dniu 24 grudnia 2004r. Wójt Gminy podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa życia mieszkańców gminy Parzęczew poprzez dokończenie rekultywacji składowiska odpadów” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Wojewodą Łódzkim Stefanem Krajewskim. Początkowa wartości projektu wyniosła 1.076.959 PLN, jednak po przeprowadzeniu postępowania przetargowego cała inwestycja zamknęła się w kwocie 448.653 PLN. Również w tym zakresie Urząd Gminy uzyskał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego.
Przyjęte rozwiązania techniczno – technologiczne rekultywacji składowiska odpadów (uszczelnienie hydroizolacyjną matą bentonitową) spełniają wymogi właściwego zabezpieczenia składowiska przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Zaprojektowany proces rekultywacji składowiska był procesem kompleksowym i obejmował: ukształtowanie skarp wraz z podwyższeniem poziomu dna wyrobiska, ukształtowanie pasa obrzeża (ukształtowanie dróg technologicznych i planów manewrowych dla zapewnienia dojazdu do zbiornika odparowującego), uszczelnienie pryzmy składowiska poprzez ułożenie na ukształtowanej powierzchni czaszy warstwy uszczelniającej z wykładziny bentonitowej o gr. 6 mm, wykonanie warstwy drenażowej.Kolejnym krokiem było wysianie na całym terenie składowiska mieszanki traw i roślin motylkowych dla utrzymania murawy, a następnie odwodnienie i odgazowanie terenu (wykonanie dwóch studni odgazowujących o głębokości 14,15m i zainstalowanie piozometrów).
Dzięki przeprowadzonej inwestycji poprawił się wygląd oraz estetyka miejscowości Parzęczew (niezrekultywowane składowisko podatne było na ingerencje ptactwa i zwierząt, ponadto przywrócona zostanie naturalna rzeźba terenu).
Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych “Poznań”
Sp. z o.o. z Poznania.
Zwieńczeniem wszystkich wyżej wymienionych prac, problemów i zamierzeń było oddanie w dniu 04.11.2005 roku zrekultywowanego składowiska odpadów.
Zarówno ta inwestycja, jak i pozostałe przedsięwzięcia realizowane przy pomocy środków z Unii Europejskiej, nie byłyby możliwe bez zaangażowania i uporu pracowników urzędu – mówi Ryszard Nowakowski – Wójt Gminy. Najważniejszą rolę odegrały tu osoby zatrudnione w Referacie Funduszy Europejskich, które przygotowują wnioski, studia wykonalności i inną dokumentację w celu pozyskania dotacji z różnych funduszy strukturalnych.

Jacek Pietrzak

Back to top