Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zarządzenie nr 312/09 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 312/09

WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 6 lipca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz.468 i Nr 173, poz.1218 ; z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 ; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 , Nr 42, poz. 335 i poz. 340 i Nr 98, poz.817 ) Wójt Gminy Parzęczew zarządza, co następuje:


§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Parzęczew stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parzęczewie przez okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 312/09

Wójta Gminy Parzęczew z dnia 6 lipca 2009 r.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Lp.

Nr ew.dz.

Pow.m 2

Nr KW
Położenie
Opis
nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym

planie zagospod. przstrz. gminy

Rodzaj
zbycia
Cena
nieruchomości zł
netto
brutto w tym 22% VAT

1.

169/5

3.555

44029

obręb: Skórka

m. Skórka

działka niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna ozn. symbolem 11.13.UT

przetarg ustny nieograniczony

69.500,00 zł netto

84.790,00 zł brutto

2.

169/6

2.658

44029

obręb: Skórka

m. Skórka

działka niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna ozn. symbolem 11.13.UT

przetarg ustny nieograniczony

54.460.00 zł netto

66.441,20 zł brutto

3.
169/20
170/6

(1 nieruchomość)

1.908

1.011 łącznie

2.919
44029

obręb: Skórka

m. Skórka

działka niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna ozn. symbolem 11.13.UT

przetarg ustny nieograniczony

59.810,00 zł netto

72.968,20 zł brutto

4.

169/21

3.160

44029

obręb: Skórka

m. Skórka

działka niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna ozn. symbolem 11.13.UT

przetarg ustny nieograniczony

63.110,00 zł netto

76.994,20 zł brutto


Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Parzęczewie przez okres 21 dni tj. od dnia 10 lipca 2009 r. do 31 lipca 2009 r. oraz na stronie internetowej www.parzeczew.pl -BIP, natomiast informacja o wykazie została zamieszczona w prasie – Dziennik Łódzki.

Dodatkowych informacji udziela ref. rolnictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Parzęczewie pok. nr 20 , tel. 042 718-60-02.

Back to top