Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ZM „Bzura” doczekał się wyroku

28 października 2020 roku zapadł wyrok w sprawie bezczynności Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczącej wpisania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla gmin należących do Związku Międzygminnego „Bzura” na listę instalacji komunalnych planowanych do budowy, modernizacji i rozbudowy prowadzonej przez Marszałka.

Wniosek ZM Bzura nie był rozpatrywany od 14 stycznia 2020 r. mimo wielu próśb i pism ponaglających.

Sąd jednoznacznie stwierdził, że ZM „Bzura” z siedzibą w Łowiczu jest inwestorem instalacji znajdującej się w trakcie budowy, która została wpisana w „Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”. W związku z powyższym obowiązek wpisania na listę instalacji komunalnych planowanych do budowy, modernizacji i rozbudowy wynika wprost z treści przepisu art. 38b ustawy o odpadach. Zatem Marszałek Województwa Łódzkiego miał obowiązek niezwłocznego wpisania instalacji na listę.

Dla Związku Międzygminnego „Bzura” jest to kluczowe, gdyż brak wpisu na listę tych instalacji powoduje brak możliwości dofinansowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych – mówi o tym art. 35a ust. 9 ustawy o odpadach komunalnych.

W związku z tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nie chce przyznać dofinansowania ZM „Bzura” wskazując na fakt, że inwestycja nie jest ujęta w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego.

Już ponad rok temu ZM „Bzura” ogłosił przetarg na budowę składowiska odpadów. W związku z brakiem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi, który uzależnia przyznanie wsparcia od wpisania na listę prowadzoną przez Marszałka, przetarg został unieważniony. Tym samym pierwszy etap budowy zakładu nie doszedł do skutku.

Sąd wskazał również, że działanie Marszałka Województwa Łódzkiego prowadzi do nierównego traktowania podmiotów, które są inwestorami  instalacji komunalnych.

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi załatwienie wniosku Związku Międzygminnego „Bzura” winno nastąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku.

Związek Międzygminny „BZURA” doczekał się wyroku

 

Back to top